Til hovedinnhold

Effektiv forvaltning av midler til landbruksforskning

Verdiskapende og kostnadseffektivt er konklusjonen fra Oxford Research som har undersøkt ordningene for forskning i landbruket.

På oppdrag fra Landbruksdirektoratet har Oxford Research evaluert forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Disse består av to fond som skal bidra til å støtte opp under den norske jordbrukspolitikken; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). 

Vellykket ordning 

Oppsummeringen av undersøkelsen lyder som følger: «Oxford Research finner at driften av FFL/JA er kostnadseffektiv samlet sett både når det gjelder administrativ ressursbruk, ressursbruken i forbindelse med søknadsbehandling.» 

I tillegg sikrer ordningene at viktig forskning gjennomføres. 

Resultater av støtte til forskning: 

  • Mer enn åtte av ti respondenter påpeker at prosjektene i stor eller noen grad allerede har bidratt til forbedret konkurranseevne og økt lønnsomhet i næringen. 
  • Positivt med tanke på å skape framtidige konkurransefortrinn som vil bidra til å styrke verdiskapingen. 
  • Næringsaktørene får et svært godt utbytte av prosjektene både når det gjelder utvikling av samarbeidsrelasjoner, konkrete innovasjoner og bidrag til verdiskapingen. 
  • Uten finansieringen ville 88 prosent av prosjektene ikke blitt gjennomført. 

Mer penger i 2023 

I 2022 ble det innvilget nye forskningsprosjekter for 163 millioner kroner, og i år er det lyst ut 255 millioner kroner til nye prosjekter fra 2024. 

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra bønder til industri- og forbrukerledd. Midlene tildeles forskningsprosjekter og mindre FoU-prosjekter etter åpen utlysning, men det gis også rammetilskudd. 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt instrukser for forvaltningen og oppnevner styremedlemmene. Landbruksdirektoratet er sekretariat for styrene. Norges forskningsråd administrerer søknader og prosjektoppfølging for forskningsprosjekter, mens Landbruksdirektoratet gjør dette for forprosjekter og utredninger. 

Ordningene finansieres gjennom en lovpålagt avgift på produksjon av mat i Norge og import. Landbruksdirektoratet krever inn avgiften på egg, kjøtt, melk, korn, vegetabiler og honning. På importerte varer krever Skattedirektoratet inn avgiften. 

Hele rapporten finner du her 

 

image.png
Logoen til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL).