Til hovedinnhold

Førebelse tal for sal av mjølkekvotar 2023

I 2023 har 306 eigarar av kumjølkkvote og 18 eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av grunnkvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Fristen for å søke om sal av grunnkvote for ku og geit var 1. august 2023. Tabellane viser kor mange søknadar om sal av ku- og geitemjølkkvote som er mottekne innanfor kvar produksjonsregion, og kor mykje dei søker om å selje privat og til staten (avrunda til nærmaste 1 000).  

I år kunne for fyrste gong eigar av landbrukseigedom med grunnkvote selje 100% av kvota si privat. Det var også mogleg å selje kvote til staten, men dette var valfritt. I 2023 har det kome tre gonger så mange søknadar som i fjor. 

Ku som fyllar mjølkemugge med delar av kvota si.
Ku som fyllar mugge med delar av kvota si. Foto: Colorbox.com

Søknadar om sal av grunnkvote kumjølk 2023 

Produksjonsregionar ku  Søknadar om sal  Sal privat (liter)  Sal til staten (liter) 
Agder  12 1 164 000 0
Møre og Romsdal  28 2 537 000 0
Nordland  24 1 766 000 0
Oslo/tidligere Akershus fylke  2 188 000 0
Rogaland 65 7 061 000 0
Tidligere Buskerud fylke  7 654 000 10 000
Tidligere Finnmark fylke  3 313 000 0
Tidligere Hedmark fylke  24 1 807 000 0
Tidligere Oppland fylke  29 2 051 000 0
Tidligere Telemark fylke  2 84 000 0
Tidligere Troms fylke  3 282 000 0
Tidligere Østfold og Vestfold  9 1 637 000 0
Trøndelag  67 5 819 000 0
Vestland  31 2 029 000 0
Totalt  306 27 392 000 10 000

 

Søknadar om sal av grunnkvote geitemjølk 2023 

Produksjonsregionar geit  Produksjonsregionar geit  Sal privat (liter)  Sal til staten (liter) 
Nord-Norge  4 85 000 20 000
Sør-Norge  14 400 000 25 000
Totalt 18 485 000 45 000

Endelege tal i oktober 

Landbruksdirektoratet er godt i gang med handsaminga av søknadane om sal, og vil kome tilbake med endelege tal i oktober så snart alle søknadane, dispensasjonar og eventuelle klager er ferdig handsama. 

Ikkje kjøp frå staten 

Den mengda kumjølkkvote som vert selt til staten i år, vil ikkje seljast ut igjen, men akkumulerast til omsetningsrunda i 2025. 

Det er ikkje høve til å kjøpe grunnkvote for geit frå staten i 2023.