Til hovedinnhold

Førebelse tal for sal av mjølkekvote – ku og geit

I 2022 har 108 eigarar av kumjølkkvote og sju eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av grunnkvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Fristen for å søke om sal av grunnkvote for ku og geit var 1. august 2022. Tabellane viser kor mange søknadar om sal av ku- og geitemjølkkvote som er mottekne innanfor kvar produksjonsregion og kor mykje dei søker om å selje til staten (avrunda til nærmaste 1 000). Tala i 2022 er på nivå med 2021, etter nokre år med høg omsetning.

Søknadar om sal av grunnkvote kumjølk 2022

Produksjonsregionar ku Søknadar om sal Sal til staten (liter)
Agder 3 100 000
Møre og Romsdal 17 792 000
Nordland 6 257 000
Oslo og tidligere Akershus fylke 3 155 000
Rogaland 12 422 000
Tidligere Buskerud fylke 3 125 000
Tidligere Finnmark fylke 2 152 000
Tidligere Hedmark fylke 5 172 000
Tidligere Oppland fylke 6 175 000
Tidligere Troms fylke 4 225 000
Tidligere Østfold og Vestfold fylke 3 239 000
Trøndelag 30 1 740 000
Vestland 14 396 000
Totalt  108 4 950 000

 

Søknadar om sal av grunnkvote geitemjølk 2022

Produksjonsregionar geit Søknadar om sal Sal til staten (liter)
Nord-Norge 2 51 000
Sør-Norge 5 100 000
Totalt  7 151 000

Endelege tal i oktober

Landbruksdirektoratet er godt i gang med handsaminga av søknadane om sal og vil kome tilbake med endelege tal i oktober så snart alle søknadane, dispensasjonar og eventuelle klager er ferdig handsama.

Kjøp av kumjølkkvote frå staten

Den mengda kumjølkkvote som vert selt til staten vil i år seljast til kjøparar innanfor produksjonsregionen. Søknadsfristen for kjøp av grunnkvote ku er 1. oktober.

Det er ikkje høve til å kjøpe grunnkvote for geit frå staten i 2022.

 

Kontakt

Karoline Hol

Telefon: 49_112_101_114_109_105_115_106_111_110