Til hovedinnhold

Gården som læringsarena for ungdomsskoleelever

Å mestre varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og gårdbrukere gir verdifull erfaring for elever som har redusert utbytte av vanlig undervisning, viser en ny forskningsrapport.

Enkelte elever trenger å skifte miljø og har behov for en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov. Her er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt på mennesker, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når eleven lykkes.

Ny forskning

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap både nasjonalt og internasjonalt om bruk av gården som en pedagogisk ressurs, men ny norsk forskning viser at opplæring på gård gir gode resultater.

Forskningsinstituttet NORCE har i det nylig avsluttete forskningsprosjektet «Tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet» undersøkt hvordan gårdsbruk som er del av tilbudet Inn på tunet (IPT) kan benyttes for denne typen tilpasset opplæring. De har utført intervju med gårdbrukere, kontaktlærere, rådgivere og skoleledere ved fem ulike gård-skole tilbud på Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Videre har de undersøkt hvordan pedagoger og IPT-tilbydere opplever samarbeid om tilpasset opplæring, også i andre nordiske land. Prosjektet har vært finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

IMG_1245.JPG
Kontakt med dyr og gårdsdrift er bra for elever som har gården som klasserom, viser ny forskning.   Foto: Landbruksdirektoratet.

Gode erfaringer

Elever som ikke klarer å få godt utbytte av ordinær opplæring, vil i tilpasset opplæring på gård kunne erfare en annen måte å lære på, tettere relasjoner med både voksne og andre elever, og ikke minst få erfaring med å utføre og mestre varierte og viktige oppgaver. Dette vil kunne bidra til å gi dem kunnskap og erfaringer som de kan ta med seg til klassefellesskapet, samfunnet og arbeidslivet.

Elevene erfarte også en annen type læring på gården, fordi de både måtte forstå og ta i bruk det de hadde lært gjennom nye praktiske oppgaver.

Lovfestet mulighet

Retten til å få undervisningen tilpasset skal sikre den enkelte elev en opplæring i tråd med evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring på gårdsbruk én eller flere dager i uken er et tilbud til enkelte elever på ungdomstrinnet som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær opplæring i klassen. Slik tilpasset opplæring (TPO) er lovfestet i Opplæringsloven og gjelder alle elever i den norske skolen.

Les mer om resultatene fra dette forskningsprosjektet her:

Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård-skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv».

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har finansiert forskningen om opplæring på gård. 

 

Fakta om Inn på Tunet 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.