Til hovedinnhold

Gjødsling av skog tok seg opp i 2023

I 2023 ble 21 201 dekar skog gjødslet. Det ble utbetalt 5,8 mill. kroner i tilskudd. Det er først og fremst i de store skogfylkene gjødsling av skog foregår.

Gjødsling av skog med helikopter_ Trond Svanøe Hafstad.png
Gjødsling av skog med helikopter Foto Trond Svanøe-Hafstad

Klimatiltak i skog handler først og fremst om å binde og øke opptaket av CO2. De fleste klimatiltakene i andre sektorer handler om å redusere utslipp av CO2. Skog i vekst tar opp CO2 og binder karbonet i stamme, greiner og røtter. Når skogen gjødsles, øker opptaket og -karbonbindingen på disse arealene. Tilskudd gis for å realisere klimagevinster som ellers ikke ville bli realisert.

I 2023 hadde Innlandet størst gjødslet areal (14 038 dekar), deretter kommer Viken (4 846 dekar) og Trøndelag (1 743 dekar). I tillegg ble det gjødslet noen mindre arealer i Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Agder. Det er strenge vilkår for hvor og hvordan tiltaket gjøres, spesielt for å ta hensyn til natur og miljø.

Iverksatt som klimatiltak i 2016 – gir umiddelbar klimaeffekt

Gjødsling av skog er et klimatiltak som ble iverksatt i 2016, sammen med skogplanteforedling og tettere planting etter hogst. Formålet er å sikre og øke karbonlageret i skogen. I tillegg vil produksjonen av virke med høy kvalitet øke ved at en større andel av stokken kan bli sagtømmer. På sikt bidrar gjødslingen også til at fornybart skogråstoff kan erstatte fossile utslipp i andre sektorer.

De fleste klimatiltakene i skog, så som tettere planting og ungskogpleie, har stor og størst virkning på lang sikt. Gjødsling av skog er et av få tiltak som gir umiddelbar positiv klimaeffekt.

Aktiv skogproduksjon et viktig bidrag for klima

–Siste årene har skogens opptak av CO2 hatt en nedadgående trend som blant annet skyldes økt hogst, økende andel eldre skog som ikke lenger er i sin mest produktive fase, og lave investeringer i skogkultur over en periode. For å nå Norges forpliktelser med EU om at de samlede utslippene av klimagasser fra skog og arealbrukssektoren ikke skal være større enn det samlede opptaket (netto null), er det behov for tiltak som stimulerer til opptak av klimagasser, kommenterer seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

I 2024 er tilskuddssatsen 50 %. Det ligger til rette for økt innsats på området i 2024.

Gjødsling av skog_før og etter tilskudd.png

Her finner du informasjon om tilskuddsordningen

Les Rapporten «Vurdering av tilskuddsordning for gjødsling av skog»

Kontakt

Per Gjellan