Til hovedinnhold

Hastebestillinger fra jordbruksoppgjøret 2023 i gang

I årets jordbruksoppgjør ble staten og Norges Bondelag enige om tre prosjekter som skal være ferdige til jordbruksoppgjøret 2024. Styret for FoU-midlene over jordbruksavtalen har innvilget tre søknader som skal følge opp disse bestillingene.

I det første prosjektet er SINTEF Digital i gang med å evaluere voksenagronomopplæringen, inkludert en vurdering av hvordan unge og nye bønders kompetanse behov best kan løses fremover i tid. Prosjektlederne fra SINTEF var også med på å utrede grunnlaget for nasjonal modell for voksenagronomen i 2017.

Videre skal Ruralis kartlegge tilgangen på avløsere og landbruksvikarer, og hvordan den kan styrkes. Kartleggingen og analysene fra utredningen skal inngå i grunnlaget for en partssammensatt arbeidsgruppe, som før jordbruksforhandlingene i 2024 skal gjennomgå ordningene som gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til landbruksvikarordningen.

Det siste prosjektet er utredningen «Avrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden». Denne utredningen er det NIBIO som skal gjennomføre. Kunnskapen som kommer frem i utredningen skal styrke grunnlaget for bedre vannmiljøforvaltning innen landbruket og målretting av tiltak og virkemidler i Oslofjordområdet, men også generelt for å nå målene i vannforskriften.
 

forskningsmidlene_JA_m_undertittel-logo__rgb.png