Til hovedinnhold

Hvordan påvirkes landbruk, miljø og samfunn av vindkraft

Gjennom et bredt samarbeid har NVE og Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og andre statlige myndigheter, oppdatert kunnskapen om vindkraft. 30 nye temasider om de ulike virkningene av vindkraft er nå lansert.

temasidene presenteres virkningene som vindkraft har på en rekke ulike områder som klima, naboforhold, naturmangfold, friluftsliv, arealbruk, infrastruktur m.m.

Det mest sentrale er en vurdering av hvordan ulike temaområder, som f.eks landbruk, påvirkes av vindkraftutbygging, og hvilke avbøtende og kompenserende tiltak som er aktuelle for å redusere negative virkninger ved utbygging av et vindkraftverk. Det er også vurdert hva som er kunnskapsbehovet framover.

Målet er at innbyggere, utbyggere og norske myndigheter skal få et felles grunnlag for vurderinger av vindkraftprosjekter. Samarbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft på land. NVE har hatt hovedansvaret i nært samarbeid med Miljødirektoratet.

Vindkraft og landbruk

Etablering av vindkraftverk vil medføre anleggsvirksomhet, arealkrevende konstruksjoner og infrastruktur.

Når et vindkraftverk berører landbruksinteresser, vil utbyggingen kunne medføre negative konsekvenser som tap av dyrka og dyrkbar jord, innskrenkede beiteområder og skogbruksareal. Det er spesielt i anleggsfasen at etablering av vindkraftverk vil ha særlig negativ påvirkning på landbruket.

For skogbruket vil etableringen av vindkraftverk også kunne gi positive effekter i form av økt tilgjengelighet til skogressursene som følge av etablering av adkomstveier til vindkraftanlegget.

Her finner du temasidene for landbruk. Landbruk er i denne sammenheng avgrenset til å omhandle jord-, beite- og skogressursene.

Landbruksinteressene omfatter også kulturlandskapet og reindriftsnæringen. Temarapporten om Samisk reindrift og annen utmarksbruk vil bli oppdatert senere i påvente av nyere forskning på området. Vindkraftverkenes påvirkning på kulturlandskapet kan man lese om i rapportene om Kulturminner og kulturmiljøer og Landskap. Disse og andre temarapporter finner dere på NVE sine nettsider.

Bakgrunn for arbeidet

Landbruksdirektoratet deltok i 2018 i NVEs arbeid med å utforme et kunnskapsgrunnlag til Nasjonal ramme for vindkraft (Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land. Vårt bidrag kan du lese mer om i temarapporten Landbruk, mineralressurser og andre tema.

I mars 2021 fikk NVE videre i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å følge opp nasjonal ramme for vindkraft, der kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på landbruksinteressene skulle oppdateres. Landbruksdirektoratet ble invitert til å bidra inn i dette arbeidet i temarapporten kalt «Økonomiske ringvirkninger».

  

 

 

 

 

Kontakt

Oda Gundersen Rolfsjord

Telefon: 52_48_52_48_56_54_53_51