Til hovedinnhold

Jordbrukets vannmiljøinnsats i Oslofjordfylkene trappes opp

Foreløpige søkertall til årets regionale miljøtilskudd viser en økning fra 2022 på 38 prosent for enkelte vannmiljøtiltak.

Søknadstallene viser at det i 2023 er gjennomført vannmiljøtiltak på om lag 1,5 millioner dekar i Oslofjordfylkene, mot om lag 1,1 millioner dekar i 2022.

Avrenning Foto Erling Fløistad Nibio.jpg
Avrenning fra landbruk. Foto: Erling Fløistad/Nibio

Oslofjordfylkene omfatter Oslo og Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Kilden for 2023-tallene er søknader om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP-tilskudd). For å få tilskudd må man ha gjennomført tiltakene i inneværende år.

Ramme på over en milliard kroner totalt

Rammen for regionalt miljøtilskudd er i år på over en milliard kroner, en økning på 220 mill. kroner fra 2022. Av dette er 80 millioner kroner øremerket vannmiljøtiltak i Oslofjordfylkene. Øremerkingen kommer i tillegg til midlene fylkene gjennom flere år har prioritert til vannmiljøtiltak.

Oslo og Viken har i tillegg innført nye miljøkrav for jordbruket for store deler av fylket fra 2023. Dette er en del av jordbrukets tiltak i Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden 2021-2026 (Oslofjordplanen).

Vannmiljøtiltak i Oslofjordfylkene

 

2022 (dekar)

2023 (dekar) foreløpige tall

Prosentvis økning

Direktesåing av høstkorn

73 400

94 600

29

Fangvekster

118 600

152 300

28

Ingen jordarbeiding om høsten og på flomutsatt areal

1 131 800

1 557 700

38

–Tallene viser at næringen gjør en betydelig innsats for å redusere avrenningen fra jordbruket til Oslofjorden og andre vannforekomster, kommenterer rådgiver Ina Giil Solheim i Landbruksdirektoratet. Hun vil også berømme statsforvaltere og kommuner som har gjort en god jobb med å informere og motivere bonden til å utføre miljøtiltak. Vi ser at det også i resten av landet er en økning i tilskuddssøknader til vannmiljøtiltak, fortsetter hun.

Landbruksdirektoratet understreker at tallene er foreløpige. Tallene kan endre seg, siden kommunene ikke har behandlet ferdig søknadene. Fristen utløp den 29. oktober.

Høstpløying øker risikoen

Et av de mest effektive tiltakene for å hindre avrenning av jordpartikler og næringsstoffer til vann er å utsette jordarbeiding til våren. Høstpløying medfører spesielt stor risiko for avrenning av næringsstoffer.

Mange næringsdrivende foretrekker høstpløying, da jordarbeiding kun om våren kan gi redusert avling og dermed også konsekvenser for inntekten. RMP-tilskuddene skal motivere bonden til ekstra miljøinnsats ved å kompensere for økonomisk tap.

Fakta om regionale miljøprogram

Regionale miljøprogram (RMP) er unike for hvert fylke, og skal stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket.

Miljøprogrammene skal dekke en rekke miljøtemaer, fra blant annet kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner – til jordhelse, avrenning til vann, utslipp til luft og klimarådgiving.

Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringene i de enkelte fylkene. Statsforvalteren i fylkene får tildelt en økonomisk ramme gjennom jordbruksoppgjøret, og bestemmer selv hvilke tiltak og tiltaksklasser som skal inngå i det regionale miljøprogrammet.

Les mer om regionale miljøtilskudd i jordbruket

Her finner du statistikk for miljøtilskudd i jordbruket

Kontakt

Ina Giil Solheim