Til hovedinnhold

Kriseberedskapen i reindriften

For første gang er det avholdt årsmøte for kriseberedskapsutvalgene i reindriften. Det ble pekt på at frakt av krisefôr, beredskap som en del av årlig rapportering, samt bruk av distriktstilskudd vil være viktige virkemiddel ved fremtidige kriser.

Møtet i kriseberedskapsutvalgene i reindriften fant sted den 13. og 14. oktober i Alta. Formålet var å samle erfaringer fra beitekrisa i 2020, og samtidig informere om tiltak som vil bli gjort framover.

Mai-2020-Bollestad-fôrer-rein-på-vidda.jpg
Fra beitekrisa 2020.

Formålet er å heve kompetansen i beredskapsutvalgene, og å utveksle erfaringer på tvers av reinbeiteområdene. Landbruksdirektoratet har koordineringsansvaret for beredskapsutvalgene, og er arrangør av møtet. 

Bred agenda

Tema under møtet var blant annet krisefôring, historisk beredskap, helikopterfrakt, dyrevelferd og dyrehelse, m.m. Beitekrisa i 2020 var bakteppet for møtet. Viktigheten av god kommunikasjon mellom de involverte ved en fremtidig krise ble påpekt.

Liv Berit Hætta høyoppløselig.jpg
Liv Berit Hætta, direktør ved Landbruksdirektoratets avdeling reindrift i Alta

– Beredskapsarbeid er et viktig tema å ha på dagsorden. Det skal bidra til at beitekriser håndteres på en god måte, sier Liv Berit Hætta, direktør ved avdeling reindrift hos Landbruksdirektoratet i Alta.

Beredskap i reinbeitedistriktene

Malen for distriktenes årsmelding vil oppdateres, slik at den omfatter beredskap. I reindriftsavtalen for 2021/2022 ble det også avklart at reinbeitedistriktene kan bruke distriktstilskuddet til å kjøpe utstyr til krisefôring som skal inngå i distriktenes beredskapsplaner. NIBIO skal utarbeide maler for beredskapsplaner som distriktene kan bruke.

Forskning og utvikling

Det fremgikk på årsmøtet at det er særlig interessant å utvikle krisefôr til rein og fôrsekker som er mer HMS-vennlig for reindriftsutøverne å frakte.

Vellykket første årsmøte

Landbruksdirektoratet avsluttet årsmøtet med å gjennomgå mandatet for beredskapsutvalgene. Kriseberedskapsutvalgene, Landbruks- og matdepartementet, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Veterinærinstituttet, HMS-koordinatorene i reindriften fra Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren og aktuelle fôrprodusenter var invitert til å delta. Det totale antall deltakere var om lag 30 stk. Møtet foregikk med deltakere tilstede både fysisk og digitalt. Deltakerne uttrykte at de var fornøyd med et slikt møte og ønsker dette også i fremtiden. Det tilsier at årsmøtet er kommet for å bli. 
 

"Beredskapsutvalget skal være en faglig ressurs som skal bidra til å forebygge og håndtere beitekriser i reindriften."

Kontakt

Liv Berit Hætta

Telefon: 55_56_54_48_54_50_49_50

Mobil: 57_48_53_55_57_48_55_57