Til hovedinnhold

Lite gjødsling av skog i 2022

Det ble gjødslet betydelig mindre skog i 2022 enn foregående år, som følge av mangel på gjødselvarer. Siden 2016 har gjødsling vært et av de prioriterte klimatiltakene i skog.

En tilskuddsordning har i disse årene vært aktiv for å stimulere til økt aktivitet på området.

Et effektivt klimatiltak

Gjødslingen foretas i gran- og furuskog på lav og middels bonitet, der den har størst effekt på skogens tilvekst. Innlandet er overlegent størst, deretter kommer Viken og Trøndelag. Det er lite eller ingen gjødsling av skog ellers i landet.

Klimaeffekten oppnås umiddelbart ved at tilveksten øker vesentlig og mer CO2 bindes i trevirke. Størst økning i tilvekst og effekt har man ved å gjødsle skog ti års tid før den blir hogstmoden. Gjødsling av skog framstår som et rimelig klimatiltak.

Tiltaket har variert noe i omfang i perioden 2016 – 2022. Aktiviteten var størst de første årene etter at klimatilskudd til tiltaket ble innført, for deretter å falle litt. Toppåret var i 2017 med over 90 000 dekar.

De årlige tilskudds-utbetalingene (2016-2021) har ligget på fra 5-12 mill. kroner i perioden 2016 - 2021. I 2022 ble det kun utbetalt 0,5 mill. kroner i tilskudd til gjødsling.

Forventer at det tar seg opp igjen

Aktiviteten falt vesentlig i 2022. Det skyldes først og fremst at det av ulike årsaker ikke ble produsert egnet gjødsel til formålet dette året.

- Sverige, som en langt større aktør enn oss, besluttet ikke å gjødsle skog i 2022. Dette som følge av stor usikkerhet, både knyttet til produksjon og priser på gjødsel. Dermed ble det heller ikke produsert skogsgjødsel for det norske markedet, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

I 2023 er det aktuelle gjødselslaget (OPTI-KAS SKOG) på markedet igjen, og vi regner med at aktiviteten knyttet til gjødsling av skog som klimatiltak vil ta seg opp igjen, fortsetter Gjellan. Tilskuddssatsen for 2023 er fastsatt til 50 prosent av kostnaden med gjødslingen.

Fakta om skoggjødsling

  • Størstedelen av gjødslingen skjer på Østlandet og i Trøndelag
  • Produksjonsskog (hogstklasse 4) gjødsles en gang med 15 kg nitrogengjødsel per dekar, ca. 10 år før hogst
  • Gjødsling øker stammetilveksten med ca. 1,5 m3 per dekar, som tilsvarer et økt bruttoopptak på ca. 2,8 tonn CO2 per dekar
  • Det er strenge retningslinjer for hvor og hvordan det kan gjødsles i skog

 

Les om ordningen og hvordan du søker

Les rapporten om evaluering av ordningen fra 2021

 

Kontakt

Per Gjellan