Til hovedinnhold

Mer midler til ungskogpleie i 2022

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket for 2022. Dette, sammen med at det ikke blir gjødslet skog i år, gjør at det blir mer midler tilgjengelig for ungskogpleie som klimatiltak.

Til sammen dreier det seg om midler i størrelsesorden 20 mill. kroner. Landbruks- og matdepartementet har gitt klarsignal for å bruke disse midlene til ungskogpleie.

Planlegg nå – det er rom for økt aktivitet i høst

Det er kommunene som fastsetter retningslinjer og tilskuddssatser for ungskogpleie i sin kommune.

De ekstra midlene som nå har kommet på bordet, brukes ikke til å øke disse tilskuddssatsene. Midlene brukes til å trygge fastsatte tilskuddssatser, slik at kommunene ikke skal gå tom for midler i 2022 selv om aktiviteten øker.

Per-Gjellan-1-1.jpg
Seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

-Skogeier og næringsaktører vil ikke merke dette på annen måte enn at det skapes trygghet for fastsatte tilskuddssatser til ungskogpleie i 2022. De kan trygt prioritere økt innsats for mer ungskogpleie siste halvår 2022, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet. Midlene gir grunnlag for å øke aktiviteten med omkring 100 000 dekar ut over det normale i 2022.

Stort behov for mer ungskogpleie

De siste 5 årene har det i gjennomsnitt blitt utført ungskogpleie på 270 000 dekar i Norge. Siste topp med hensyn til ungskogpleieaktivitet var i 2020, med 330 000 dekar. Aktiviteten var enda en god del høyere 20 år tilbake i tid eller mer.

-Det vil vanligvis være behov for ungskogpleie 10-15 år etter avvirkning. Samla behov for ungskogpleie henger derfor sammen med avvirkningsnivået, sier Gjellan. Økonomien i skogbruket og tilskudd til tiltaket, er også forhold som påvirker aktivitetsnivået. Ellers kan selvsagt skogeiers valg og prioriteringer også være påvirket av mange andre forhold, fortsetter han.

Ved hjelp av Landsskogtakseringens tall har NIBIO beregnet at behovet for ungskogpleie i norske skoger er langt høyere enn det som utføres i dag. Det er rom for å øke aktiviteten betydelig både ut fra skogbruksfaglige og klimamessige hensyn.

Viktig klimatiltak

Tettere planting, gjødsling av skog og ungskogpleie er noen av klimatiltakene i skog med størst potensial for klimanytte. For ungskogpleie som klimatiltak handler det om å øke aktivitet og omfang, altså mer av det vi allerede har gjort og gjør.

Ungskogpleie som klimatiltak bidrar til mer tilvekst i skogen og økt CO2-opptak. I tillegg gir det bedre virkeskvalitet, og mer og flere treprodukter med lang levetid, som kan erstatte mindre klimavennlige byggematerialer og produkter.

Her kan du lese mer om ungskogpleie

 

Kontakt

Per Gjellan