Til hovedinnhold

Nye rapporter om norsk matforsyning

Gjennom FoU-midlene over jordbruksavtalen er det finansiert tre spennende rapporter om norsk matberedskap og selvforsyning.

Et lands evne til å brødfø seg selv med utgangspunkt i egne ressurser og produksjon kan være vesentlig for et lands beredskap, verdiskaping og motstandskraft i ulike situasjoner. Regjeringen har et mål om at Norge skal være 50 prosent selvforsynt. 

For å kartlegge status og hva som skal til for å nå dette målet, har styret for FoU-midler over jordbruksavtalen gitt støtte til tre rapporter som ser på melkeproduksjon i land som Norge kan sammenligne seg med, status for norsk selvforsyning og behovet for opptrapping i jordbruket. 

Selvforsyning 

Den første rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021 med utgangspunkt i egne ressurser. Selvforsyning med mat er viktig for beredskap, verdiskaping og motstandskraft i ulike situasjoner. Målet er at Norge skal være 50 prosent selvforsynt, korrigert for importerte fôrråvarer. I dette prosjektet har idéen vært å konkretisere hva som skal til for å nå målet og hvor potensialet er for økt selvforsyning. Tre sektorer vurderes å ha et særlig potensial for å øke norsk produksjon; matkorn, norskandel i husdyrfôret og grønt, herunder potet og frukt. 

Opptrapping i jordbruket 

Den andre rapporten er en analyse av den norske landbrukspolitikken. Mål, virkemidler og tilskudd står sentralt i drøftingene. Utgangspunktet er i hvilken grad det kan gjøres endringer i politikken, og i første rekke tilskuddssystemet, for å bedre kunne nå de landbrukspolitiske målene som er fastsatt av Stortinget. 

Erfaringer fra andre land 

Tredje rapport har undersøkt likheter og forskjeller i melkeproduksjonen i Norge, Sveits og Østerrike, samt hva vi kan lære fra melkeproduksjonen i Sveits og Østerrike med tanke på å nå landbrukspolitiske mål om landbruk over hele landet, variert bruksstruktur og økt lønnsomhet for melkeproduksjonen i Norge. Hensikten med prosjektet har vært kunnskapsutvikling, ikke å skissere og vurdere mulige tiltak. 

forskningsmidlene_JA_m_undertittel-logo__rgb.png

Her finner du de tre rapportene: 

* «Norsk selvforsyning av matvarer - status og potensial» Rapporten tar for seg norsk selvforsyning for matvarer i perioden 1999-2021.

*-"Opptrapping i jordbruket – Ei ny retning for å betre svara opp dei landbrukspolitiske måla". Rapporten er ei analyse av den norske landbrukspolitikken. Mål, verkemidlar og tilskot står sentralt i drøftingane.

* "Melkeproduksjon i Norge, Sveits og Østerrike. Sammenligning av landbrukspolitikk og driftsøkonomi i enkelte regioner i landene." Prosjektet har undersøkt likheter og forskjeller i melkeproduksjonen i Norge, Sveits og Østerrike.

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre: 

  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) 
  • FoU-midler over jordbruksavtalen (JA) 

Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.