Til hovedinnhold

Nytt nasjonalt miljøprogram fra 2023

Nasjonalt miljøprogram er oppdatert og skal gjelde fra 2023 til 2026. Dette gir føringer for de regionale miljøprogram. Jordhelse har for første gang kommet inn som eget tema og følges opp med tiltak.

Nasjonalt miljøprogram (NMP) gir en samlet fremstilling av hvordan myndighetene legger til rette for jordbrukets oppnåelse av mål for miljø og klima. Dette inkluderer tilrettelegging på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. NMP gir blant annet føringer for utformingen av de fylkesvise Regionale Miljøprogrammene.

Det er både juridiske og økonomiske virkemidler. Virkemidlene administreres av Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Mattilsynet, og Innovasjon Norge. Samlet bidrar de til å nå målene for miljø- og klimapolitikken.

Dyrket areal, grønnsaker og korn.jpg

Oppfølgingen av målene i Nasjonalt miljøprogram skjer gjennom konkrete tiltak som iverksettes på ulike måter. Det gis tilskudd til årlige tiltak, investeringstiltak og prosjektrettede tiltak. Tiltakstemaene har stor bredde, og kan eksempelvis være tilrettelegging for beite i utmark, tilskudd til dekke over gjødsellager og tilskudd til fangvekster i korn- og grønnsaksproduksjon.

Jordhelse tas inn

Jord og jordhelse er tatt inn som nytt miljøtema i det nye nasjonale miljøprogrammet. Bakgrunnen er det økte fokus, både nasjonalt og internasjonalt, på at matjord i praksis er en ikke-fornybar ressurs. Bedre jordhelse og et økt innhold av karbon i matjorda kan øke matproduksjonen, redusere klimagassutslippene fra jordbruket og redusere avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene. God jordhelse øker også jordbruksarealenes evne til å dempe flom og yte andre økosystemtjenester. Jord i god tilstand bidrar til 13 av FN sine 17 bærekraftmål.

Oversikten viser miljøfaglig tema og tilhørende mål i Nasjonalt miljøprogram

Miljøtema

Mål i Nasjonalt miljøprogram

Kulturlandskap

Ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap

Ta vare på variasjonen i jordbrukets verdifulle kulturlandskap

 

Biologisk mangfold

Ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbruket

Bedre status for truede arter i jordbruket 

Øke bruk og vern av jordbrukets genetiske ressurser

Kulturminner og kulturmiljøer

Bedre tilstanden for kulturminner og kulturmiljø i jordbruket

Tilgjengelighet og friluftslivsverdier

Bedre allmennhetens tilgang til jordbrukslandskapet

Jord og jordhelse

Jordbruksjord skal få forbedret jordhelse

Redusere tap av jord i form av partikler og organiske materiale i jord

Øke moldinnholdet og lagre karbon

Avrenning til vann

Ingen vannforekomster i jordbruksdominerte områder skal få dårligere tilstand

Bedre tilstanden for de mest utsatte vannforekomstene i jordbruksdominerte områder

Plantevern

Redusere helse og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler i jordbruket

Utslipp til luft

Redusere utslipp av ammoniakk fra jordbruket

Redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket

 

Økologisk jordbruk

 

Stimulere til økologisk produksjon i tråd med etterspørselen i markedet

 

Nasjonalt miljøprogram ble opprettet i 2004 for å bidra til bedre samordning og målretting av miljøarbeid i jordbruket.

Her kan du lese Nasjonalt miljøprogram 2023-2026

Her finner du miljøstatistikk fra Landbruksdirektoratet

 

 

Kontakt

Martina Skjellerudsveen