Til hovedinnhold

Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket

I år er det bevilget 786 millioner kroner til regionale miljøtilskudd, en økning på 30 prosent fra i fjor. Har du gjennomført tiltak i år, kan du nå søke. Husk fristen den 15. oktober!

Det har lenge blitt satset på å stimulere jordbruket til å gjennomføre miljøtiltak på gården. I 2020 var potten for regionale miljøtilskudd på 551,2 millioner kroner. I 2021 var den på 601,1 millioner kroner.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis, de som nyter godt av potten i år er de som har gjennomført miljøtiltak på gården. Årets søknadsfrist er derfor også en viktig påminnelse om å starte planlegging for neste år. Tiltak som tradisjonelt har hatt størst tilslutning er å redusere avrenning til vann og utslipp til luft, og skjøtsel av kulturlandskap.

Prioriterer vannmiljøtiltak i områder tilknyttet Oslofjorden

Å redusere påvirkningen fra landbruket på Oslofjorden er nå prioritert i RMP. Fylkene med tilknytning til Oslofjorden får derfor en større andel av tilskuddsmidlene.

I årets jordbruksoppgjør er det satt av 70 millioner kroner øremerket til fylkene Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Tilskuddene skal stimulere til at flere gjennomfører tiltak som reduserer avrenning til vann i områder tilknyttet Oslofjorden, særlig redusert pløying om høsten og tiltak i kantsoner mot vassdrag.

Ulike miljøutfordringer i ulike regioner

Regionale miljøprogram (RMP) skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket, med tiltak som er tilpasset miljøverdier og miljøutfordringer i det enkelte fylke, ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har derfor et eget miljøprogram som dekker en rekke miljøtemaer: Kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, avrenning til vann, utslipp til luft, plantevern og miljøavtale.

 

Du finner mer statistikk og tall som viser historisk bruk av regionale miljøtilskudd på våre nettsider

Plass til flere søkere – husk fristen 15. oktober

Ina Talmo.png
Rådgiver Ina Kristine Talmo

-Vi ser en positiv utvikling i antall bønder som gjennomfører gode miljøtiltak på gården. Det er likevel et potensiale for at flere kan søke om regionale miljøtilskudd, sier rådgiver Ina Kristine Talmo i Landbruksdirektoratet. I omfang er det noe over halvparten av de som søker produksjonstilskudd som også søker om miljøtilskudd.

-Vi vet at det finnes gårdbrukere som gjennomfører miljøtiltak også uten å vite om tilskuddet. For andre igjen vil det være mindre aktuelt, siden tilskuddene er skreddersydd for ulike regionale miljøutfordringer, sier Talmo.

Miljøtilskuddet betales ut direkte til gårdbrukere som oppfyller vilkårene for de ulike tiltakene.  Talmo oppfordrer til å starte planlegging for neste år/sesong allerede nå.

Mer informasjon og søknadsskjema

Fakta om regionale miljøprogram

Regionale miljøprogram (RMP) skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en rekke miljøtemaer: Kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, avrenning til vann, utslipp til luft, plantevern og miljøavtale.

Tilskuddene betales ut direkte til bønder/foretak som oppfyller vilkårene for de ulike tiltakene. Statsforvalteren i fylkene får tildelt en økonomisk ramme gjennom jordbruksoppgjøret, og bestemmer selv hvilke miljøtiltak de prioriterer. Ordningen administreres av statsforvalterne.

Kontakt

Ina Kristine Talmo