Til hovedinnhold

Overgang til prosenttoll fra 1. januar 2024

Stortinget har i statsbudsjettet for 2024 vedtatt å legge om fra kronetoll til prosenttoll for hel issalat, knollselleri, rødbeter, kålrot og potet/potetflak/potetgranulat.

Omleggingen skjer fra 1. januar 2024. Formålet med en overgang til prosenttoll er å gi økt beskyttelse for norsk produksjon og dermed styrke avsetningsgrunnlaget.

Omlegging til prosenttoll for hel issalat, knollselleri, rødbeter og kålrot var en del av regjeringens forslag til statsbudsjett, og trer i kraft fra 1. januar 2024. Omleggingen for potet, potetflak og potetgranulat er et resultat av Stortingets behandling og er omtalt slik i Innst. 3S (2023-2024):

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til budsjettforliket mellom disse tre partier der man ble enige om at omlegging fra kronetoll til prosenttoll for hel issalat, knollselleri, rødbeter og hel kålrot fra 1. januar 2024 også skal omfatte potet mv. Flertallet vil vise til Stortingets vedtak 91 av 4. desember 2023, hvor det presiseres at regjeringen skal bruke handlingsrommet i å administrere prosenttollsatsene i 2024, slik at markedsaktørene skal få mulighet til å tilpasse seg omleggingen».

Overgangsordning for poteter og potetprodukter

Stortinget har lagt til grunn at det for potet og potetprodukter er behov for en overgangsperiode slik at aktørene kan tilpasse seg det nye tollregimet.

Landbruks- og matdepartementet har besluttet en overgangsperiode frem til og med 31. august 2024 for omlegging fra kronetoll til prosenttoll for potet, potetflak og potetgranulat. Landbruksdirektoratet har blitt bedt om å administrere tollavgiftssatsene ned til gjeldende kronetollsats for alle varelinjene for potet, potetflak og potetgranulater som omfattes av omleggingen i overgangsperioden, jf. Innst. 3S (2023-2024).

Fra 1. september 2024 gjøres ordinær prosenttoll gjeldende.  

TOLLAVGIFTSSATSER FOR POTETER OG POTETPRODUKTER I 2024

Vare-nummer Varenavn

Tollavgiftssats

Tom. 31. august 2024

Prosenttollsats

Fom. 1. september 2024
07.01 Poteter, friske eller kjølte    
.1000 Settepoteter, friske eller kjølte 1,51 kr/kg 95%
.9011 Nypoteter, friske eller kjølte, i tiden 15. mai - 15. juli 2,17 kr/kg 191%
.9018 Poteter, friske eller kjølte, i tiden 15. mai - 15. juli, ikke skrelte/avskallede, ikke sette- og nypoteter 2,17 kr/kg 191%
.9022 Nypoteter, friske eller kjølte, i tiden 1.april - 14. mai, ikke skrelte/avskallede, ikke sette- og nypoteter 1,12 kr/kg 100%
.9028 Poteter, friske eller kjølte, i tiden 16. juli - 14. mai, ikke skrelte/avskallede, ikke sette- og nypoteter 1,12 kr/kg 100%
07.12 Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.    
.9011 Poteter, tørkede, også oppdelte, ikke videre tilberedte 12,38 kr/kg 209%
.9012 Poteter, tørkede, også knuste eller pulveriserte 12,38 kr/kg 209%
11.05 Mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter.    
.1000 Poteter, mel og pulver 12,38 kr/kg 209%
.2000 Poteter, flak, granuler og pelleter 12,38 kr/kg 209%