Til hovedinnhold

Prosenttoll på import av potet fra september

Settepotetene er nå i jorda over store deler av landet. Regjeringen vil fra denne sesongen styrke konkurranseevnen for norske poteter.

Poteter i trekasse Foto Torbjørn Tandberg.jpg
Poteter i trekasse. Foto Torbjørn Tandberg

Potetimportørene har i mange år betalt et fast kronebeløp per kilo i toll når de kjøper poteter fra utlandet. I statsbudsjettet for 2024 vedtok Stortinget å erstatte denne kronetollen med en prosenttoll som beregnes av importverdien. Det overordnede målet er økt selvforsyning.

Omleggingen skjedde formelt sett ved årsskiftet, men en overgangsordning med kronetoll gjelder til og med 31. august i år. Fra 1. september innføres prosenttoll på import av potet.

Møter med berørte aktører

Landbruksdirektoratet har hatt møter med importører og andre berørte aktører for å kartlegge hvilke utfordringer næringen vil få når importert potet skal erstattes med norsk.

Jens Tjentland 2.jpg
Jens Tjentland

–Ingen av aktørene vi har snakket med, mener at det er urealistisk med selvforsyning av potet, men de har varierende syn på tidsperspektivet. Mange faktorer spiller inn. Nye arealer må tas i bruk, nye kontrakter skal på plass og lagerkapasiteten må bedres. Importørene peker også på at enkelte nisjeprodukter, for eksempel bakepotet, ikke kan dekkes fullt ut av norsk potet i dag, selv om lovende forsøk pågår, sier seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet.

Været som x-faktor

Også været vil påvirke prosessen fram mot selvforsyning. Overgangen til prosenttoll skjer etter en sesong med historisk lave potetavlinger.

Ekstremværet sommeren 2023 førte til at produksjonen gikk kraftig ned, særlig i Innlandet. Det har derfor vært langt mindre poteter på lager i år enn normalt, og i slutten av april var det tomt for norsk potet. Landbruksdirektoratet satte derfor tollavgiftssatsen til null med virkning fra 1. mai for å imøtekomme behovene til forbrukere og næringsmiddelindustri.

Et viktig produkt

Potet er et viktig landbruksprodukt, både for husholdningene og næringsmiddelindustrien.

I 2023 ble det importert 19 000 tonn, og det aller meste av denne importen gikk til konsum. Mange industriaktører bruker kun norske poteter, men enkelte baserer produksjonen sin på noe import, spesielt mot slutten av sesongen.

Forvaltning av tollvernet på potet

Landbruksdirektoratet administrerer tollvernet for landbruksvarer. Målet er å sikre avsetning av norsk produksjon og hindre alvorlige markedsforstyrrelser.  Import skal være et supplement til norsk produksjon for å imøtekomme behovene til forbrukere og næringsmiddelindustri.

–Dette er et bærende prinsipp som gjelder også etter at prosenttoll på poteter er innført 1. september, understreker Tjentland.

Formålet med omleggingen til prosenttoll er at markedet skal dekkes av norsk potet. Import er et virkemiddel for å holde prisen på det nivået som er bestemt i jordbruksavtalen. Dersom norske priser blir høyere enn fastsatt, vil det åpnes for import av poteter til «norske» priser.  Det kan også åpnes for import når det er helt tomt for norske poteter.

 

 

 

 

Kontakt

Jens Tjentland

Telefon: 57_49_51_32_50_57_32_55_54_55

Mobil: 57_49_51_32_50_57_32_55_54_55