Til hovedinnhold

Rekordlav nydyrking av jord – det dyrkes også mindre i myr

Ikke siden KOSTRA-rapporteringen startet i 2005 har det vært godkjent så lite areal for nydyrking som i 2023. Også dyrking av myr går kraftig ned.

Endelige KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2023 ble godkjent i underkant av 10000 dekar for nydyrking. Dette er ned fra 2019 som var et toppår, da ble 28 000 dekar nydyrket.

Aud-Ingrid Krefting (1) PASSFOTO.jpg
Aud-Ingrid Krefting

–Det er interessant at nedgangen i areal som er godkjent for nydyrking er såpass stor. For 2023 er arealet nesten 20 000 dekar mindre enn i rekordåret 2019. Det kan være flere grunner til nedgangen, kommenterer seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet. Myrdyrkingsforbudet har nok helt klart spilt inn, men det kan også være at nedgangen i omdisponering av dyrka jord betyr at behovet for erstatningsareal er mindre En relativt høy avslagsprosent på nydyrkingssøknader kan også tyde på at natur- og kulturlandskapsverdiene vektes tyngre enn før, sier Krefting.

Tillatt nydyrking 2008 til 2023.png

Forbudet mot dyrking av myr fungerer

Nydyrking av myr ble forbudt i 2020, av hensyn til klima. Forbudet ble gitt med mulighet for kommunen å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Tap av produksjonsarealer eller at myr er eneste tilgjengelige dyrkingsressurs, kan være grunner for å få innvilget dispensasjon fra myrdyrkingsforbudet.

Statistikken viser at siden forbudet trådte i kraft i 2020 har dispensasjon til nydyrking av myr gått nedover. I 2023 ble kun 169 dekar myr godkjent for nydyrking. Dette er langt lavere enn de 815 dekarene som ble godkjent i 2021, som var det første året kommunene rapporterte på dette. I 2023 var det omsøkt 691 dekar myr til nydyrking. Det vil si at det bli gitt avslag på over 60 prosent av myrarealet det ble søkt om.

–Statistikken viser oss at forbudet mot nydyrking av myr har fungert. En svært liten andel av arealet som nå dyrkes opp er myr. Den høye avslagsprosenten, der godt over halvparten av arealet det søkes om blir avslått, viser også at kommunene praktiserer dispensasjonsadgangen på den måten lovgiver har forutsatt, sier Aud-Ingrid Krefting.  

Tabellen viser hvor i landet det nydyrkes:

Fylke Godkjent nydyrket (dekar) Hvorav myr
Innlandet  3407 0
Trøndelag  1579 7
Viken og Oslo  1136 0
Rogaland  930 17
Nordland  834 8
Vestland  696 41
Agder  423 47
Troms og Finnmark  343 49
Vestfold og Telemark  326 0
Møre og Romsdal  273 0

KOSTRA-statistikken finner du hos SSB

Her finner du regelverket for nydyrking

Kontakt

Aud-Ingrid Krefting

Telefon: 57_56_54_32_54_49_32_49_55_49

Mobil: 57_56_54_32_54_49_32_49_55_49