Til hovedinnhold

Rekordstøtte til banebrytende forskning

Styrene for FFL og JA har bevilget 257 millioner kroner til 21 nye samarbeidsprosjekter innen jordbruk og matindustri. Alle med oppstart i 2024.

I år er det innvilget forskningsprosjekter for 257 millioner kroner, hvorav 65 millioner kroner av dette er 2024-midler. Det er styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) som tildeler midlene. Prosjektene dekker hele verdikjeden, og omfatter temaene klima, bioøkonomi, ressursgrunnlag, avl og genetikk, folkehelse, dyrehelse, produktutvikling, plantedyrkning og teknologi. 

Et av prosjektene er «Metanbeite». Prosjektet er en oppfølging av et forprosjekt som ble innvilget etter føringer fra jordbruksoppgjøret i 2021. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvor mye metan som produseres fra drøvtyggere ved beiting, sammenlignet med fôring innendørs. Det blågrønne samarbeidsprosjektet «Circulizer» skal se nærmere på bruk av marine restråstoffer til biogassproduksjon. Mangel på dokumentasjon på om og hvordan bioresten kan brukes til gjødsel i jordbruket er et stort hinder for å kunne erstatte mineralgjødsel med denne ressursen. 

Følgende prosjekter får tildelt midler fra FFL/JA med oppstart i 2024:

Prosjekt  Søker Innvilget mill. kr. 
NRBOW: N2O-respirerende bakterier i organisk gjødsel, for redusert utslipp av N2O  NMBU  14,0
SICKSOIL: Bridging the Gap between Knowledge and Practical Application: Linking Microbes, Organic Matter and Sick Soil Syndrome  Universitetet i Oslo  15,0
AgriFood: Verdiskaping av sidestrømmer fra landbruket innenfor den sirkulære bioøkonomien  RISE PFI  13,6
GizMo: Forbedret kråshelse hos kalkun: Mer forskningsbasert kunnskap om kråsbetennelse  Veterinærinstituttet  10,0
Prosessert mat og tykktarmskreft (CRC-3p): Effekt av proteinkilde, prosessering og kostholdsmønster  NMBU  15,0
Skrantesjuke (CWD) truer villrein og reindrift i Fennoskandia. Hvordan bruke avl for å øke reinens motstandskraft uten tap av genetisk mangfold, helse- og produksjonsegenskaper?  NMBU Veterinærhøgskolen  10,3
Forholdet mellom regional 3D vekst og osteochondrose, og verktøy for storskala forskning på skjeletthelse, genetikk og fôring  NMBU Veterinærhøgskolen  9,9
FUTURE PIG: Stabile isotoper brukt både i avl og ernæring for å bedre fôreffektivitet og bærekraft hos gris  NMBU  14,6
CIRCULIZER: Biorest produsert fra marine restråstoffer: Gjødseleffekt, miljøgevinster og fasilitering av endring  NORSUS  12,1
Betring av nitrogeneffektiviteten til norske mjølkekyr  NMBU 13,2
Milk-sensor: Nye metoder for bedre avl, helse og reproduksjon hos norske mjølkekyr basert på nær infrarød spektroskopi, sensorinformasjon og registerdata  NMBU Veterinærhøgskolen  13,8
Metanbeite: Redusert metanutslipp fra melkeku og kjøttfe gjennom beiting  NMBU  15,0
SmartSeed: Presis gjødsling og vekstregulering av norske grasfrøenger ved hjelp av sensorteknologi  NIBIO  6,0
DLT-Farming: Dataledet transformasjons-løsning for bærekraftig grovfôrproduksjon ved bruk av robotikk, energieffektive sensorer og genomikk  NMBU 9,9
Gene2Bread: Fra gen til brød. Økt kunnskap og bedre teknologiutnyttelse for NOFIMA 15
DiversityOats: En mer bærekraftig norsk havrenæring med økt genetisk mangfold og nye matprodukter  NMBU 14,7
IPV-frukt: IPV-strategier for norsk fruktproduksjon  NIBIO 12,1
ImpACT: Tiltak mot nematoder i gulrot  NIBIO 7,2
Kvalitetsløk: Strategier og metoder for å bekjempe skadedyr og sykdommer i løk  NIBIO 8,4
SUBTECH 2.0: Utnyttelse av trefiber og avfallsstrømmer for bærekraftige og sirkulære dyrkingsmedier i hagebruket  NIBIO 14,8
TEKNOPOTET: Ny teknologi for økt presisjon ved dyrking og lagring av småpoteter  NIBIO 12,3

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

 

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.