Til hovedinnhold

Renndal tømmerkai får 17,5 mill kroner i tilskudd

Landbruksdirektoratet tildeler Renndal tømmerkai i Heim kommune 17,5 millioner kroner til bygging av et nytt kaianlegg. Kaien skal årlig skipe ut rundt 60 000 m3 tømmer, og har stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn.

I tillegg får Børnes kai i Kvinnherad knapt to millioner kroner etter en tilleggssøknad. Børnes kai har tidligere mottatt 7,6 millioner kroner i tilskudd.

– Årets tildeling bærer preg av at vi er kommet langt i prosessen med opprusting og nybygging av tømmerkaier, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Ordningen startet i 2011, og i denne perioden er det til sammen gitt tilsagn om 390 millioner kroner. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av skogbrukets andel av investeringskostnadene. 29 kaier har fått tilskudd siden oppstart i 2011, av disse er 21 kaier allerede ferdig opprustet og bygget.

Aldri hatt så mye hogstmoden skog langs kysten før

Årlig avvirkes det ca. 10 –11 millioner m3 tømmer i Norge, av dette vil ca. 20 prosent, eller om lag 2,3 mill. m3 tømmer, skipes ut over disse tømmerkaiene når de står ferdig. Dette tilsvarer minst 57 500 tømmervogntog på norske veier, som nå i stedet vil gå ut med båt.

– For kystskogbruket er en kostnadseffektiv infrastruktur helt avgjørende. Kysten vår er preget av smale, svingete veier der det knapt er mulig å frakte tømmer, og mange steder er kaiene bortimot eneste vei ut, sier Per Odd Rygg. Han minner oss også om de store verdiene som ligger der - vi har aldri hatt så mye hogstmoden skog langs kysten før. Avvirkningen vil skyte fart framover når den store skogreisingen fra 50-60-tallet nå er i ferd med å bli hogstmoden.

Nye muligheter neste år

Landbruksdirektoratet mottok i år kaisøknader med et større tilskuddsbehov enn bevilgningen gitt i statsbudsjettet for 2022. Blant søknadene er det gode kandidater som er kvalifisert for tilskudd, men rammen tillater ikke at alle får tilskudd. – Vi vil derfor oppfordre de tømmerkaiprosjektene som ikke ble prioritert med tilskuddsmidler i år sende en ny søknad til neste år da tilskuddsordningen nærmer seg slutten, avslutter Per Odd Rygg.

Kartet viser kaier som har fått tilskudd fra 2012 til idag.

Les mer om tilskudd til tømmerkaier