Til hovedinnhold

Satser på kartlegging av miljø i skog (MiS)

Landbruksdirektoratet arrangerte for første gang kartleggingskurs for skogbruksplanleggere i MiS. Målet med kurset er å gi en felles referanse for hvordan de ulike livsmiljøene ser ut, og unngå feilkilder ved kartlegging av natur.

Kartlegging av livsmiljøer i skogen blir stadig viktigere. Miljøregistreringer i skog (MiS) er skogbrukets kartleggingsverktøy til å fremskaffe tilstrekkelig informasjon om miljøkvaliteter i skogen. Metoden er utviklet for å registrere og stedfeste livsmiljøer som er viktige levesteder for rødlistede arter i skog.

Video og feltbesøk

Første kurs hadde 20 deltagere samlet i Drammen for et tredagers kurs i kartlegging av livsmiljøer i skog i uke 18 2023. Før feltkurset startet skulle deltagerne på egenhånd gjennomgå tre videoer med kartleggingsteori og informasjon om MiS. Med denne kunnskapen friskt i minne var deltagerne klare for tre dager i felt hvor tiden ble brukt til å studere de ulike livsmiljøene ute i skogen. Første dagen hadde vi en felles vandring hvor vi gikk rundt å så på de ulike livsmiljøene.

Dag to ble gode diskusjoner og refleksjoner rundt det vi observerte videreført ved ulike øvelser. Deltagerne ble delt inn i grupper hvor de skulle måle og telle antall trær for å vurdere om inngangsverdiene til et livsmiljø ble oppfylt. I Landbruksdirektoratets veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer har hver av de tolv livsmiljøene egne krav for å bli tegnet ut som et livsmiljø.

For eksempel må det for livsmiljøet «gamle trær» være trær over 150 år (gran) eller 200 år (furu).

Granskog med lav
På bildet ser vi trær med hengelav som er et av tolv livsmiljøer i MiS.   Foto: Baro Moslet.

På dag tre fikk deltagerne i oppgave å kartlegge livsmiljøer i tre avgrensede ruter på 250 x 250 meter. Innad i gruppene ble det diskutert størrelse og avgrensning av livsmiljøene, og om det de oppfylte inngangsverdiene i veilederen for kartlegging av MiS-livsmiljøer.

Helhetlig vurdering

Som en avslutning på kurset fikk deltagerne en hjemmeoppgave å sammenligne egen kartlegging med eksisterende kartleggingen for området.

Kurset ble gjennomført i samarbeid med Skogkurs og Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. En stor takk til Selvik Bruk som lot oss disponere skogen til gode øvelser.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var positive. Det betyr at vi tar sikte på å arrangere et tilsvarende kurs neste år. Målgruppa vil fremdeles være skogbruksplanleggere. Info om tidspunkt og påmelding vil vi publisere på våre og skogkurs sine hjemmesider.

Mer om skogkurs og påmelding her.