Til hovedinnhold

Slutt på ulovlig beiting i Russland

Det er strengt forbudt også for reinsdyr å krysse grensen til Russland. Landbruksdirektoratet oppgraderer nå grensegjerdet for å hindre ulovlig grensepassering.

Både mennesker og reinsdyr må ha papirene i orden for å krysse den norsk-russiske grensen. Det er derfor bygget et 150 kilometer langt gjerde for å holde norske reinsdyr på norsk side av grensen.

Deler av grensegjerdet er fra 1954 og er nå modent for utskifting.

Nytt gjerde

Landbruksdirektoratet har inngått en kontrakt med HT Gjerde Finnmark om nytt gjerde på den syv kilometer lange strekningen mellom Storskog og Hamborgvatnet. Kontrakten er på 3,7 millioner kroner, og det nye gjerdet skal være på plass innen 1. oktober i år.

Grensegjerdet er viktig da det er både dyrt og tidkrevende å håndtere reinsdyr som krysser grensen og beiter på russisk side.

Ulovlig grensekryssing

De strenge reglene for grensepassering skaper utfordringer både for reinsdyr og de som skal montere det nye gjerdet.

− Montørene må hele tiden holde seg på norsk side av grensen mens de jobber med å sette opp gjerdet, noe som gjør arbeidet ekstra krevende, sier

Magnar Evertsen som er fagdirektør i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Reinsdyrene har ikke i samme grad fulgt regelverket. Når norske reinsdyr havner på russisk side, skaper det både økonomiske og byråkratiske utfordringer.

Reingjerde mor Russland
Nytt reingjerde mot Russland. Foto: HT Gjerde Finnmark

Kostbar grensekryssing

Hittil i år er det 42 norske rein som har tatt seg over grensen og beitet i en nasjonalpark på russisk side. Etter kontakt med russiske myndigheter er 40 av disse hentet tilbake til Norge, og de to siste forventes å følge etter.

Men det er ikke noe gratismåltid for reinsdyrene.

Den Russiske nasjonalparken har sendt krav på erstatning for beiting i den russiske nasjonalparken. De har sendt et krav med to ulike beløp med forskjellig utregningsmåte (to ulike modeller). Det ene kravet er på cirka 50 000 kroner og det andre på cirka 47 millioner kroner for de dagene de cirka 40 dyrene har beitet i Pasvik Zapovednik nasjonalpark på russisk side.

Landbruksdirektoratet planlegger et møte med den russiske nasjonalparken for å bli enige om modellen for erstatning.

Avlives etter grensekryssing

− Vi har mottatt et brev fra Mattilsynet om at tilbakeføring av rein til Norge ikke er tillatt i henhold til gjeldende rett. De 40 reinsdyrene ble alle slaktet, i frykt for at de skulle dra tilbake til Russland. Det er mulig Mattilsynet i fremtiden vil kreve at dyrene i tillegg skal destrueres, sier Evertsen.

Når det nye gjerdet er på plass, vil reinsdyrene forhåpentligvis holde seg på rett side av grensen.