Til hovedinnhold

Små arealendringer i 2022

I 2022 har 37 910 foretak søkt om produksjonstilskudd. Det er små endringer i jordbruksareal og antall gårdsbruk fra 2021, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet.

Foreløpige tall viser at antallet bønder holder seg stabilt. Det er en liten reduksjon fra i fjor på litt under 300 foretak hvis en ser på alle som har søkt, og på litt under 400 hvis en ser på søkere med areal. Det betyr en nedgang på henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent. Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet.

Stabilt jordbruksareal

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge er så å si uendret sammenlignet med 2021.

Sum jordbruksareal i drift

    Endring fra foregående år
Dato/år Daa  Daa Prosent
2022 9 835 325 2 379 0,02
2021 9 832 946 -1 468 -0,01
2020 9 834 414 20 993 0,21
2019 9 813 421 -22 931 -023
2018 9 836 352 13 718 0,14
2017 9 822 634 19 582 0,20
Innmarksbeite i drift
    Endring fra foregående år
Dato/år Daa  Daa Prosent
2022 1 563 790 -546 -0,03
2021 1 564 336 -10 746 -0,68
2020 1 575 082 -14 044 -0,88
2019 1 589 126 -10 241 -0,64
2018 1 599 367 -9 236 -0,57
2017 1 608 603 51 462 3,30
Fulldyrka/overfl. dyrka i drift
    Endring fra foregående år
Dato/år Daa  Daa Prosent
2022 8 271 535 2 925 0,04
2021 8 268 610 9 278 0,11
2020 8 259 332 35 037 0,43
2019 8 224 295 -12 690 -0,15
2018 8 236 985 22 954 0,28
2017 8 214 031 -31 880 -0,39

Det er bare mindre endringer i arealene med de forskjellige vekstgruppene.

Mer økologisk areal 

Arealet som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2022, var vel 388 000 dekar. Dette er 9 400 dekar høyere enn de endelige tallene for 2021, viser Landbruksdirektoratets tall. 

Færre dyr 

Antallet kyr, purker og sauer er lavere i 2022 enn i 2021, men antallet øvrige storfe er høyere høsten 2022 enn 2021. 

Antallet melkekyr per 1. oktober 2022 var vel 6 400 lavere enn i 2021, mens tallet for ammekyr i 2022 var nesten 2 900 høyere. For øvrige storfe var antallet for 2022 vel 13 300 høyere enn i 2021. 

Antall melkegeiter er ned med nesten 400 dyr fra 2021 til 2022. For avlspurker er det en nedgang på nesten 2000 dyr, og for ungpurker også nedgang på nesten 2000. Antallet verpehøner økte med 46 000 dyr. 

De nye tallene viser at det ble sluppet 11 400 færre sauer og 26 600 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2021. Dette samsvarer godt med nedgangen i antall sauer som ble registrert i mars. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på 56 000 sauer og lam. 

Det er mulig å registrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite vil derfor trolig bli høyere, særlig for sau og lam. 

Små endringer i vekstgrupper 

På landsbasis er det bare mindre endringer for det fleste vekstgruppene For bær er det en nedgang på 11,6 prosent, for grønnsaker en nedgang på 1,6 prosent, mens det er en økning på 2,3 prosent for potet. 

Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått ned i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, men opp i resten av landet.

Lenke til detaljert statistikk.