Til hovedinnhold

Små arealendringer, men færre dyr i 2023

I 2023 var det 37 627 bønder med jordbruksforetak som søkte om produksjonstilskudd. Det er små endringer i jordbruksareal og antall gårdsbruk fra 2022, men nedgang i antall dyr i flere produksjoner, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet.

NB! I den opprinnelige nyhetssaken ble det ved en feil oppgitt at det i 2023 var 37 704 bønder med jordbruksforetak som søkte produksjonstilskudd, og at det var en reduksjon på ca. 200 foretak som innbar en nedgang på 0,5 prosent sammenligne med tilsvarende tall året før.

Feilen skyldes at det for 2023 ble tatt med 77 tommer søknader som skulle ha vært tatt ut av statistikken. Statistikken er nå korrigert, slik at det i år er 37 627 foretak som søker om tilskudd.

Foreløpige tall viser at antallet bønder holder seg nokså stabilt. Det er en reduksjon på 283 foretak sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Det innebærer en nedgang på 0,7 prosent.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som de fleste bønder søker på. Statistikk fra søknader om produksjonstilskudd gir derfor god oversikt over status og utvikling i jordbruksareal og husdyr.

Litt økning i jordbruksareal

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge øker med 21 000 daa, tilsvarende 0,2 prosent, sammenlignet med endelige tall for 2022.

Sum jordbruksareal i drift - Endring fra foregående år
År Daa Daa Prosent
2023 9 854 040 20 935 0,21
2022 9 833 105 159 0,00
2021 9 832 946 -1 468 -0,01
2020 9 834 414 20 993 0,21
2019 9 813 421 -22 931 -023
2018 9 836 352 13 718 0,14
2017 9 822 634 19 582 0,20

Små endringer i de ulike planteproduksjonene

På landsbasis er det bare mindre endringer for de fleste planteproduksjonene. For potet er det en nedgang på 3,5 prosent, for grønnsaker en nedgang på 1,2 prosent og for bær en nedgang på 1,7 prosent, mens det er en økning på 2,1 prosent for frukt. 

Summen av areal brukt til grovfôr, korn, potet, grønnsaker, frukt og bær har gått noe ned i Vestfold og Telemark, mens det er stabilt eller noe opp i resten av landet.

Mer økologisk areal 

Arealet som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2023, er 396 300 dekar. Dette er 7 800 dekar høyere enn de endelige tallene for 2022, viser Landbruksdirektoratets tall. 

Færre dyr 

Antallet kyr, øvrige storfe, geiter og sauer er lavere i 2023 sammenlignet med endelige tall for 2022. 

Antallet melkekyr per 1. oktober 2023 var 3 500 lavere enn i 2022, og tallet for ammekyr i 2023 var nesten 1 500 lavere. For øvrige storfe var antallet for 2023 nesten 17 900 lavere enn i 2022. 

Antall melkegeiter er ned med nesten 800 dyr fra 2022 til 2023. For avlspurker er tallet stabilt, mens det er en nedgang på 600 ungpurker. Antallet verpehøner er redusert med 105 000 dyr. 

De nye tallene viser at det ble sluppet 15 400 færre sauer og 44 300 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2022. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på  104 000 sauer og lam. 

Fristen for å gjøre endringer i søknadene gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, men erfaringsmessig viser de foreløpige tallene det store bildet. Det er mulig å registrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene for dyr på beite vil derfor trolig bli høyere, særlig for sau og lam.