Til hovedinnhold

Tilskott til spanande verdiskaping i landbruket

Det er innvilga 15,2 millionar kroner i nasjonale tilretteleggingsmiddel for 2023. Pengane skal gje auka verdiskapinga i landbruket.

Landbruksdirektoratet hev motteke 33 søknadar innan fristen 13. oktober. Til saman vart det søkt om 41 millionar kroner. 13 av søknadane vart godkjende og mottek 15,2 millionar kroner.

Tildelingane gjekk til søkarar med ei god forankring i landbruksnæringa og  prosjekt med nasjonal nytteverdi. Tiltaka skal bidra til å nå dei landbrukspolitiske måla.

Spennande prosjekt

Dei to største løyvingane i år gjeng til prosjekt om korleis etterspurnaden etter norsk frukt og grønt kan aukast. Det er og løyva pengar til økologisk landbruk og jordfruktbarheit.

Neste moglegheit til å søkje om nasjonale tilretteleggingsmidel vert etter planen hausten 2023, og gjeld tiltak med oppstart i 2024.

Følg med på våre nettsider om nasjonale tilretteleggingsmiddel

Årets løyvingar av tilretteleggingsmiddel

Prosjekteigar Prosjekttittel Tildeling (kr.)
Norsvin sa Studiekurs – fôring av rasktvoksende smågris og slaktegris 470 000
Agrianalyse as Vilt- og gårdsslakterier i Norge. Suksesskriterier og barrierer for videre utvikling 480 000
Norsk institutt for bioøkonomi (nibio) Kunnskapsoverføring om investering og ombygging til løsdrift 857 407
Det kongelige selskap for Norges vel Neste steg for fornybar energi på gården – energilagring og styring 318 850
Det kongelige selskap for Norges vel Nasjonalt kompetansenettverk for jordfruktbarhet 1 429 000
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nmbu) Kurs i smart dyrking 3 750 000
Gartnerhallen sa Opplæring i høstehygiene for sesongarbeidere i landbruket 412 100
Stiftelsen opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no Prosjekt for å øke etterspørselen etter norsk frukt og grønt. Etablere dialogfora, innsamling, systematisering 3 750 000
Stiftelsen norsk mat

Prosjekt for å øke etterspørselen etter norsk frukt og grønt .Mer, bedre koordinert og målrettet markedsføring

1 500 000
Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk Webinarserie og samling av bønder som vurderer eller er under omlegging til økologisk produksjon 432 000
Fagskolen innlandet Økologisk landbruk 1 712 384
Norsk landbruksrådgiving Nasjonalt kunnskapsløft for trygg og trafikksikker bruk av landbruksmaskiner 544 500
Norsk landbruksrådgiving innlandet Nasjonal kunnskapsoverføring om Bondens Nettverk 306 045
     
Innvilga totalt   15 164 869