Til hovedinnhold

Utreder solkraft i landbruket

Landbruksdirektoratet skal i høst utrede konsekvensene av solcelleutbygging på landbruksarealer.

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utrede konsekvensene for jord- og skogbruksnæringen ved utbygging av bakkemonterte solcellekraftverk. 

Bakgrunnen for oppdraget er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå har flere søknader til behandling som gjelder bakkemonterte solcellekraftverk som søkes oppført i skog og på beite. 

Furu.jpg
Er det plass til solcellepaneler her, i så fall hvor og med hvilke konsekvenser? Foto: Landbruksdirektoratet

Behov for ny kraft 

Behovet for ny, grønn kraft er stort. Stortinget har satt et mål om at solenergi skal utgjøre 8 TWH av energimiksen innen 2030. Samtidig er det gitt signaler om at man ønsker seg solcelleutbygging først og fremst på tak og på “grå” arealer, det vil si arealer som allerede er nedbygd. Likevel er søknadene som ligger til behandling hos NVE hovedsakelig lokalisert på “grønne” arealer, altså skog, beiter eller annen utmark. 

Utbyggingen av solceller skjer raskt. Samtidig mangler vi kunnskap om hva slags konsekvenser utbyggingen kan få for jord- og skogbruksnæringen. Derfor har Landbruksdirektoratet gitt NIBIO i oppdrag å innhente mer kunnskap om arealbruksendringer, samt hvilke driftsmessige utfordringer samproduksjon med solceller og jordbruk kan representere. Fristen for

Landbruksdirektoratets leveranse er 1. februar 2024.