Om rapporten 

Rapportnummer 3-26/2022
Dato 8.4.2022
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten

Årsrapport Reindriftens utviklingsfond RUF 2021 (PDF)

Vedlegg: Revisjonsberetning for Reindriftens utviklingsfond 2021

Leders beretning

Landbruksdirektoratet rapporterer Reindriftens utviklingsfonds virksomhet i form av en årsrapport til Landbruks- og matdepartementet. Årsrapporten inneholder resultater, vurderinger og regnskap sammenholdt med tidligere års regnskap.

I 2021, som i 2020, har hele verdenssamfunnet vært rammet av covid-19-pandemien. Den mest merkbare effekten for fondet er at ingen av styremøtene er avholdt som fysiske møter. I 2021 har RUF-styret behandlet 83 saker. Dette er 17 flere saker enn i 2020 og 11 færre enn i 2019. Vi antar at det fortsatt noe lave antallet behandlede saker skyldes en kombinasjon av pandemien og at det ikke var mer enn 4,95 mill. kroner i frie midler på fondet.

De frie midlene på fondet er betydelig redusert over tid, men det var en økning fra 4,8 mill. kroner i 2020 til 4,95 mill. kroner i 2021, og fra 2021 til 2022 øker de frie midlene til 7,15 mill. kroner. Dette er positivt og har særlig betydning i forhold til fondets evne til å finansiere tiltak innenfor reindriftsanlegg, forskning og utvikling, tap av rein i ulykker samt juridisk og annen bistand i forbindelse med saker som gjelder vern av reindriftens beitearealer.

I perioden 2016-2020 har det vært negative resultater på fondet, mens det i 2021 er et betydelig positivt resultat. Status per 31. desember 2021 vurderes overordnet som god. Bakgrunnen for dette er både det positive resultatet i 2021, og at ikke mer enn 74 prosent av egenkapitalen er bundet i fondets ansvar per 31. desember 2021. Vi bemerker likevel at variasjon i utbetalingstidspunkt mellom år for enkelte av ordningene på fondet påvirker både resultat, egenkapital og ansvar, slik at det er hensiktsmessig å vurdere økonomien på fondet i et lengre tidsperspektiv og ikke kun for siste år isolert.

For 2021 vil vi blant mye positivt fremheve at Opplæringskontoret i reindrift og duodji (OKRD) som administrerer fagbrevordningen i reindriften, er tildelt årets hederspris 2021 innen fag- og yrkesopplæring fra Finnmark fylkeskommune. De fikk prisen for sin innsats og sitt engasjement for faget. Vi bemerker også at de frie midlene på fondet har økt til 9,7 mill. kroner i den nylig inngåtte Reindriftsavtalen for 2022/2023, som gjelder for budsjettåret 2023. Dette er en økning på 36 prosent fra budsjettåret 2022 (7,15 mill. kroner), og en økning på 96 prosent fra budsjettåret 2021 (4,95 mill. kroner).

Vi vil for øvrig takke RUF-styret for et godt samarbeid – sekretariatet og styret har fungert godt sammen også i 2021!

Oslo/Alta, 15. mars 2022
Jørn Rolfsen