Om rapporten 

Rapportnummer 21/9
Dato 03.02.2021
Rapporten Forslag til fordelingsnøkkel for Regionale miljøtilskudd (PDF)

Fordelingen mellom fylkene baseres på tidligere fordelinger til de ordningene som dannet grunnlag for etableringen av regionale miljøprogram (RMP), samt særskilte prioriteringer som er gjort opp gjennom årene.

I jordbruksoppgjøret 2020 ble Landbruksdirektoratet gitt i oppdrag å se nærmere på fordelingsnøkkelen for RMP med utgangspunkt i alle endringer som er gjort i programmet de siste årene. I tråd med oppdraget opprettet Landbruksdirektoratet en referansegruppe med avtalepartene. Statsforvalterne ga innspill til arbeidet. Rapporten ble levert 3. februar 2021. 

Fordelingsnøkkelen skal være et verktøy for å fordele den nasjonale rammen på fylkene. Den skal ikke legge føringer for fylkenes prioritering og bruk av midlene.

Hensikten med regionale miljøtilskudd er gjennom tilskudd å bidra til at bonden tilpasser jordbruksdriften slik at den ivaretar de positive og reduserer de negative miljøeffektene ved jordbruksdriften. Det er derfor viktig at fordelingen mellom fylkene gjenspeiler det behovet som jordbruksnæringen i det enkelte fylke har for en forsterket innsats for å nå de nasjonale miljømålene.

Landbruksdirektoratet anbefaler at fordelingsnøkkelen for RMP så langt som mulig benytter faglige og etterprøvbare kriterier slik at de gir forutsigbarhet ved endringer i bevilgningene til RMP. Kriteriene bør også være på et overordnet nivå slik at nye tiltak eller avvikling av tiltak i RMP som hovedregel ikke gjør at struktur og kriterier i fordelingsnøkkelen må forandres. Dersom kriteriene er overordnede, faglig funderte og basert på tilgjengelig kartgrunnlag og statistikk, vil dette etter Landbruksdirektoratets oppfatning bidra til at fordelingsnøkkelen kan stå seg over tid.