Om rapporten

Rapportnummer 12/2014
Dato 05.02.2014
Utgiver Landbruksdirektoratet 
Rapporten Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser

Sammendrag

Innledning

Partene i jordbruksforhandlingene har bedt Statens landbruksforvaltning foreta en gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser. Formålet med ordningen er å utjevne kostnadene mellom husdyrprodusenter som benytter seg av veterinærtjenester. I denne rapporten vurderer vi i hvilken grad dette målet nås, hvorvidt tilskuddsforvaltningen er god nok, og om ordningen er tilstrekkelig godt
utformet.

Tilskuddet bidrar til utjevning av husdyrprodusentens veterinærkostnader

I kapittel 2 vurderer vi hvorvidt tilskuddet utjevner husdyrprodusentenes veterinærkostnader. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning sammenlignet veterinærkostnadene blant et geografisk spredt utvalg av husdyrprodusenter med driftsformene kumelk/storfeslakt, kumelk/storfeslakt/korn, og samdrifter i melkeproduksjon.
Resultatet viser at det er relativt stor variasjon i husdyrprodusentenes veterinærutgifter avhengig av hvor i landet husdyrprodusentene er tilhørende.

Denne variasjonen er i stor grad resultat av at veterinærforetak ser seg nødt til å fakturere husdyrprodusentene for tidsbruk på reisen utover det veterinæren mottar i tilskudd. Vi argumenterer for at denne variasjonen ikke må tas til inntekt for at tilskuddet har liten eller ingen effekt. Dette fordi tilskuddet bidrar til at den egenandelsprisen husdyrprodusentene i dag må betale for veterinærenes
reise, i mindre grad er betinget av antall kilometer mellom husdyrforetak og veterinærforetak, enn det den ville ha vært dersom tilskuddet ikke eksisterte.

Tilskuddsforvaltningen er ikke god nok

I kapittel 3 har vi vurdert om forvaltningen av tilskuddsordningen er ivaretatt på en god måte. Vi vurderer den som noe mangelfull. Dette i hovedsak fordi forvaltningspraksis i for liten grad oppfyller økonomiregelverkets bestemmelser om tilskuddsforvaltning. Det blir brukt lite ressurser på å forvalte denne ordningen. Det går på bekostning av kvaliteten på tilskuddsforvaltningen. Det er til dels store mangler knyttet til regelverkets bestemmelser om søknadsbehandling, kontroll og informasjon om måloppnåelse.

Tilskuddsordningen er rimelig godt utformet, men det er behov for endringer

I kapittel fire vurderer vi ordningens utforming. Det avdekkes flere svakheter. Utformingen blir likevel vurdert som rimelig god. Dette fordi dagens utforming bidrar til å utjevne kostnadene mellom husdyrprodusenter som benytter seg av veterinærtjenester på en relativt god måte. Svakhetene ved utforming og forvaltning, avdekket i kapittel 3 og 4, danner grunnlag for følgende syv endringsforslag presentert i kapittel 5:

  • Omfordele deler av tilskudd til utjevning av seminkostnader til tilskudd til veterinære reiser.
  • Innføre et elektronisk innrapporterings-, søknads- og saksbehandlersystem.
  • Fjerne paragraf 4 (c) i forskriften.
  • Endre antall kilometer tilskuddsfri reise og øke satsen for reisetillegg.
  • Sette som vilkår at hyppige anskaffelser av skyssbåt kun kan skje fra skyssbåtforetak som er forhåndsgodkjent av Fylkesmannen.
  • Innføre krav til rapportering om veterinærforetakenes prissetting.
  • Behov for tilpasning til økonomiregelverket i staten.