Om rapporten

Rapportnummer M-1161
Dato April 2019
Utgiver Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet
Rapporten Planting av skog på nye areal som klimatiltak (PDF)

Sammendrag

Dokumentet er Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratets leveranse på oppdrags- og iverksettelsesbrev fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet av 06.01.2015 og 09.04.2015. Dokumentet omhandler iverksettelse av den treårige pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. I dokumentet rapporteres det på resultater og erfaringer med pilotfasen. Avslutningsvis blir resultater, erfaringer og eksterne vurderinger sammenstilt for å vise konsekvenser av innretning og gjennomføring, samt muligheter ved en oppskalering.