Om rapporten 

Rapportnummer5/2024
Dato15.3.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenProduksjon av økologiske jordbruksvarer 2023 (PDF)
VideoSeminar om utviklingen i markedet for økologiske jordbruksvarer (Vimeo)

Sammendrag

Stor reduksjon av økologisk korn

Det blir en kraftig nedgang i produksjonen av økologisk korn i sesongen 2023-2024 sammenliknet med forrige sesong. Reduksjonen er størst på matkorn, med en forventet nedgang på nesten 75 prosent. Arealet som ble brukt til økologisk kornproduksjon økte med tre prosent til 82 290 dekar i 2023, året før var økningen på seks prosent.

Omsetningen av økologisk kraftfôr gikk ned for tredje år på rad. Alle kraftfôrprisene gikk også ned, bortsett fra prisen på kraftfôr til verpehøns.

Lavere produksjon og høyere omsetning av økologisk melk

Produksjonen av økologisk melk gikk ned med 2,9 mill. liter til 41,8 mill. i 2023, en nedgang på 6,5 prosent fra 2022. Det ble omsatt 28 mill. liter økologisk melk i 2023, det var 1,6 mill. liter mer enn året før. Anvendelsesgraden, dvs. andelen som ble solgt videre som økologisk melk, var på 66,9 prosent. Dette var 8 prosentpoeng mer enn i 2022.

Lavere produksjon av økologisk kjøtt

Det ble produsert vel 3 100 tonn økologisk kjøtt fra storfe, svin, fjørfe, småfe i 2023. Dette er 6 prosent mindre enn året før. Produksjonen gikk ned for første gang siden 2019. Av den økologiske kjøttproduksjonen fra firbeinte, ble 44 prosent anvendt som økologisk. Dette var 8 prosentpoeng mer enn i 2022. Produksjonen av økologisk fjørfe økte sammenhengende fra 2015 til og med 2022, men gikk ned med 6 prosent i 2023.

Produksjonen av økologiske egg går fortsatt ned

Produksjonen av økologiske egg har gått ned de tre siste årene, og mest i 2023. Det var stor nedgang i omsetningen, både i dagligvare- og serveringsmarkedet. Andelen økologiske egg levert til pakkerier gikk litt ned, målt mot totalmarkedet, og utgjorde nær 7 prosent. Betydelig reduksjon i omsetningen av økologisk frukt og grønt

Omsetningen av norsk økologisk frukt og grønt ble redusert med 26 prosent fra 2022 til 2023. Økologisk andel av totalomsetningen gikk ned med 0,5 prosentpoeng og ligger nå på 1,7 prosent. Produksjonen er større enn etterspørselen for flere økologiske grøntprodukter, og det overskytende blir omsatt som konvensjonelt.

Omsetningen av økologiske poteter gikk ned. Siden totalomsetningen var uendret fra 2022, gikk også den økologiske andelen ned. Det var også en reduksjon, både i omsetning og økologisk andel, for de fleste frilandsgrønnsakene. Urter, tomater og salat i veksthus hadde om lag samme omsetning som året før, mens omsetningen av agurk gikk ned.

Fruktavlingen i 2023 var enda høyere enn i 2021, som inntil da var det beste fruktåret på ti år. Produksjonen av økologiske epler og plommer gikk opp, men etterspørselen etter økologisk frukt var betydelig mindre enn produksjonen. Kun noen få tonn med plommer og epler ble solgt som økologisk, resten ble omsatt som konvensjonell vare.

Svak vekst i omsetningsverdi i forbrukermarkedene

Etter to år med fallende omsetning, økte omsetningen av økologiske varer med 0,5 prosent fra 2022 til 2023. Forbruket av økologiske dagligvarer gikk ned, målt i volum. Det skyldes i stor grad den høye prisveksten på matvarer. For salgskanaler utenom dagligvare var det en liknende utvikling som for dagligvaremarkedet, altså en svak vekst fra 2022 til 2023 målt i omsetningsverdi.

Internasjonal utvikling

I 2022 økte andelen økologisk jordbruksareal i mange europeiske land, men samtidig falt økologiskandelen i detaljhandelen.