Status: Avsluttet

Frist for uttalelser: 7.6.18

Formål og vilkår for ordningen framgår av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 2012-01-17 nr. 56. Formålet er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Uttalelsene vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratet sine nettsider.