Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021 – 2025)

Fastsatt av Landbruksdirektoratet 20.09.2021.

1. Formål

Handlingsplanen skal fremme bærekraftig bruk av plantevernmidler, redusere risiko for helse og miljø, og redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler. Tilskuddsordningen skal følge opp målene i handlingsplanen.

2. Virkeområde

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen.

Primærmålgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen.

Prosjektene skal bidra til

  • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning og
  • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere

Prosjekter skal primært rettes mot utfordringer som har interesse ut over rene lokale eller regionale problemstillinger. Regionale prosjekter kan få tilskudd dersom problemstilling eller resultater vil ha stor overføringsverdi. Resultater fra prosjekter skal gjøres allment tilgjengelig.

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

3. Grunnlag for kostnadsoverslag

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det framgår av søknadsskjemaet hvilke kostnader som kan tas med i kostnadsoverslaget. Det ytes tilskudd med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag.

4. Kunngjøring og prioritering av midlene

Landbruksdirektoratet lyser ut midlene årlig på sine nettsider. Faglige prioriteringer kan variere mellom år og vil framgå av utlysningsteksten for hver søknadsomgang.

5. Søknad og søknadsfrist

Søker skal benytte elektronisk søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

6. Vilkår og aksept av vilkår

Landbruksdirektoratet kan sette særskilte vilkår for bruken av tilskuddet og skal underrette søker om vedtaket og vilkårene i eget tilskuddsbrev.

Det gis fortrinnsvis tilskudd til ettårige prosjekter. Men det kan gis tilskudd til prosjekter med varighet inntil tre år. Dersom det søkes om tilskudd til flerårige prosjekter, må det gå fram av søknaden om prosjektet kan splittes i delprosjekter av kortere varighet som kan gi selvstendige resultater underveis.

Prosjekteier kan ikke nytte tilskuddet til investeringer i driftsmidler med varighet utover prosjektperioden, med mindre Landbruksdirektoratet har gitt særskilt tillatelse til det.

Prosjekteier må gi skriftlig tilbakemelding innen tre uker om at vilkårene for tilskuddet er godtatt. Landbruksdirektoratet kan ikke utbetale tilskuddet før prosjekteier har akseptert vilkårene

7. Vedtak og klage

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen og fatter vedtak om tildeling av tilskudd.

Vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. Februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

8. Melding om endringer

Tilskuddsmottaker skal så snart som mulig melde fra til Landbruksdirektoratet om forsinkelser eller andre endringer som har betydning for økonomi eller resultatoppnåelse. Tilskuddsmottaker skal redegjøre for og begrunne endringer, og eventuelt legge fram oppdatert prosjektbeskrivelse og budsjett.

Landbruksdirektoratet avgjør om endringene kan godkjennes

9. Frist for å gjennomføre og rapportere

Prosjektet må gjennomføres innen fastsatt frist i vedtaket. Prosjektperioden inkluderer også sluttrapportering. Prosjekter som ikke er gjennomført innen fastsatt frist, kan miste retten til tilskudd.

Tilskuddsmottaker skal benytte rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal legges ved utskrift fra prosjektregnskapet som viser budsjett og faktiske utgifter. Regnskapet skal føres slik at Landbruksdirektoratet uten videre kan sammenligne det med budsjettet og finansieringsplanen som Landbruksdirektoratet har godkjent.

10. Utbetaling av tilskudd

Landbruksdirektoratet kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet etter hvert som prosjekteier har dokumentert utgifter til godkjente tiltak. Prosjekteier skal legge ved en kort statusrapport. Resterende 25 prosent av tilskuddet utbetales når Landbruksdirektoratet har godkjent sluttrapport og regnskap. Landbruksdirektoratet kan unntaksvis utbetale a konto beløp tilsvarende forventede utgifter

11. Opplysningsplikt og kontroll

Den som søker om og mottar tilskudd plikter å gi opplysninger og levere dokumentasjon som er nødvendig for at Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet skal kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å be om de opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for kontrollen. Landbruksdirektoratet og Landbruksog matdepartementet kan besiktige tiltaket og be om mottakers medvirkning til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

12. Omgjøring av vedtak, tilbakebetaling av tilskudd og renter

Forvaltningen kan omgjøre vedtak om innvilget tilskudd og kreve at tilskuddsmottaker betaler tilbake utbetalt tilskudd, dersom forvaltningen avdekker forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. Om tilskuddsmottaker ikke betaler tilbake innen gitt frist, kan forvaltningen i tillegg kreve forsinkelsesrenter, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Utbetalt beløp kan kreves tilbake dersom det avdekkes forhold som er i strid med vilkårene for tilskuddet, eller mottakeren av andre grunner forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil. Landbruksdirektoratet skal sette fram krav om tilbakebetaling med mindre særlige grunner taler mot det.

Ved vurderingen av om beløpet helt eller delvis skal kreves tilbake, legger Landbruksdirektoratet blant annet vekt på størrelsen av det feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden feilutbetalingen fant sted, og om feilutbetalt beløp var mottatt i aktsom god tro eller ikke.

13. Ikrafttreden

Disse retningslinjene trer i kraft 20.09.2021.