Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler for 2024 for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025)

Det er 14 millioner kroner til disposisjon for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025) i 2024. Søknadsfrist er 15. oktober 2023.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for perioden 2021-2025. Landbruksdirektoratet lyser ut prosjektmidler for å følge opp handlingsplanen i 2024.

Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV) skal bidra til å nå målene for handlingsplanen. Hovedmålene i handlingsplanen er å redusere risiko for helse og miljø og å redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler.

Ifølge St. prp. 121 S (2022-2023) er det avsatt 14 millioner i jordbruksoppgjøret 2023 for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler i 2024. Prosjekter skal bidra til å redusere avhengighet av plantevernmidler, samt risiko for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø.

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsformidling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen.

Prosjektene skal bidra til:

 • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning
 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere

Faglige prioriteringer for 2024

Kunnskap om faktiske kroniske og akutte effekter av plantevernmidler i Norge

 • Faktisk eksponering under norske forhold, hos yrkesutøvere, naboer og omkringliggende områder utsatt for plantevernmidler
 • Forekomst av akutte og kroniske effekter under norske forhold
 • Undersøke brukernes forståelse av informasjon på etiketter på plantevernmidler

Plantevernmidler i jord og vann

Redusert avdrift og avrenning ved spredning av plantevernmidler, særlig med tanke på vannmiljø:

 • Øke kunnskapen om effekter og persistens av plantevernmidler og metabolitter i miljøet og i drikkevannet, herunder i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon
 • Øke kunnskapen om avdriftsreduserende tiltak og tiltak for å redusere overflateavrenning av plantevernmidler

Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter

Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold og hensyn til jord:

 • Miljørisiko, herunder om det er særnorske forhold det må tas hensyn til, blant annet effekter på pollinatorer og deres leveområder, samt andre nytteinsekter. Effekter på pollinatorer og andre nytteinsekter i blomstrende kantvegetasjoner er særlig interessant
 • Kunnskap om agronomiske tiltak som for eksempel optimalt sprøytetidspunkt, for å beskytte pollinatorer og andre nytteinsekter
 • Nedbrytning, binding og transport av plantevernmidler i jord og sedimenter
 • Risikoen for jordlevende organismer og biodiversitet med fokus på mikrobiell diversitet ved bruk av plantevernmidler
 • Kunnskap om hvordan kompostering og prosesser knyttet til biogassproduksjon påvirker nedbrytning av plantevernmidler
 • Kunnskap om nedbryting av plantevernmidler i lagret veksthusavfall

Integrert plantevern

 • Utvikle, prøve ut og informere om tiltak innen integrert plantevern
 • Utvikle og prøve ut metoder for alternativer til kjemiske plantevernmidler. Arealomfattende produksjoner som korn og potet er særlig interessante. Kulturer der tilgangen til godkjente preparater er begrenset vil også prioriteres.
 • Fremme bruk av alternative plantevernmetoder som kan bidra til redusert bruk av soppmidler, som muligens kan bidra til resistens mot medisiner som brukes til folk eller dyr

Informasjon, opplæring og riktig bruk av plantevernmidler

Riktig bruk av plantevernmidler og sprøyteutstyr, inkludert blant annet:

 • Utvikle metoder for, kunnskap og informasjon om bruk av presisjonsplantevern

Holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av plantevernmidler, informasjonstiltak, informasjonsfilmer, bruk av internett og sosiale medier m.m.:

 • Informasjon om risiko knyttet til punktkilder og forebyggende tiltak, inkludert håndtering av avløpsvann og utslipp av plantevernmidler fra veksthus
 • Informasjonstiltak for å unngå unødig eksponering, inkludert riktig bruk av verneutstyr m.m.
 • Informasjon om alternative plantevernmetoder til bruk av kjemiske plantevernmidler til yrkesbrukere og hobbybrukere
 • Informasjon om betydningen av biologisk mangfold, herunder pollinerende insekter og andre nytteinsekter
 • Informasjon om tiltak for å beskytte pollinatorer og andre nytteinsekter, blant annet betydning av sprøytetidspunkt
 • Informasjon om effekter av plantevernmidler på kantvegetasjonen, andre nærliggende habitat og biomangfoldet av norske arter

Retningslinjer

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

 • utrednings- og forskningsvirksomheter
 • fag- eller næringsorganisasjoner
 • andre foretak

Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

Landbruksdirektoratet tar imot søknader innenfor alle tema som handlingsplanen omfatter, men for 2024 vil ovennevnte temaer bli faglig prioritert. Vi ser spesielt behov for kunnskap om eksponering av plantevernmidler og faktiske akutte og kroniske helseeffekter som følger av det