Til hovedinnhold

Utlysning av midler til genressurstiltak for 2023

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut tilskuddsmidler til genressurstiltak med søknadsfrist 1. februar 2023.

Det er ca. 6,8 millioner kroner i tilskuddsmidler til disposisjon i 2023. Landbruksdirektoratet tar forbehold om endringer i økonomisk ramme i statsbudsjettet for 2023.

Søkere kan forvente svar på søknader i løpet av våren 2023. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante vedlegg kommer inn til Landbruksdirektoratet innen fristen. Ufullstendige søknader kan bli avvist.

Aktiviteter og prosjekter som støtter opp om mål og strategiske grep i den nasjonale strategien for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk vil bli prioritert, f. eks:

 • Langsiktig sikring av de nasjonale genetiske ressursene
 • Bevaring og økt mangfold av de nasjonale genetiske ressursene
 • Sikring av tilgang til de nasjonale bevaringsverdige  genetiske ressursene i tråd med internasjonale og nasjonale standarder og retningslinjer
 • Tiltak som stimulerer til økt bruk og næringsutvikling av de nasjonale  genetiske ressursene
 • Tiltak som bidrar til økt kunnskap ved kartlegging, karakterisering og registrering av de nasjonale genetiske ressurser
 • Tiltak som styrker fagkompetansen om genetiske ressurser hos planter, husdyr og skogtrær

Hva tilskudd kan tildeles til og vurderingskriteriene er bestemt i forskrift om tilskudd til genressurstiltak §§ 2 og 4.

I forskriften § 4 står blant annet følgende:

 • Landbruksdirektoratet vil for øvrig prioritere tiltak som
 • er i samsvar med faglig samarbeidsavtale mellom søker og Norsk genressurssenter
 • har kostnader som står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt
 • inngår i målrettet og langsiktig arbeid
 • når ut til flere grupper av aktører

Handlingsplanene skrevet av NIBIO Norsk Genressursenter for perioden 2021-2025 er retningsgivende for vurdering av tiltak som finansieres av Landbruksdirektoratets Tilskudd til genressurstiltak.