Til hovedinnhold

Forskningsmidler til innovasjonsprosjekter innen jordbruk og matindustri

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) lyser ut inntil 75 millioner kroner til innovasjonsprosjekter med oppstart i 2024.

Midlene går til prosjekter som bidrar til økt verdiskaping, lønnsomhet og bærekraft i hele landbrukets verdikjede fra primærproduksjon via industriell foredling og helt fram til forbruker. Bærekraftig matproduksjon omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn – i tråd med FNs bærekraftsmål. Det er ønskelig med prosjekter som inkluderer livssyklus- og bærekraftsanalyser og metodikkutvikling der det er relevant.

Forskningen skal resultere i anvendte løsninger med stor nytte for næringen. Det må vises til eksisterende utfordringer, problemstillinger og kunnskapshull. Det må også vises til hvordan prosjektet konkret vil svare på disse og medvirke til at de landbrukspolitiske målene kan nås.

Fullstendig utlysning og søknadsskjema finner du på Forskningsrådets nettsider.

Søknadsfristen er 7. juni 2023 med oppstart av innvilgede prosjekter fra 1. januar 2024.