Til hovedinnhold

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2023

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut nasjonale tilretteleggingsmidler med søknadsfrist 13. oktober 2022.

Ramme for utlysningen er omlag 15 mill. kroner og gjelder prosjekter med oppstart i 2023. Søkere kan forvente svar på søknader innen medio desember 2022.

I denne utlysningen kan du søke tilskudd til tilretteleggingstiltak innen landbruksbasert næringsutvikling, og til utvikling og videreutvikling av etter- og videreutdanningstilbud innenfor landbruksnæringen.

Tiltakene skal bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi.

Les mer på ordningens nettsider om hva som kan støttes av tiltak.

Inntil 75 prosent av prosjektets kostnader kan dekkes av offentlige midler, der NT-midlene utgjør hele eller deler av denne støtten. Allerede påløpte kostnader godkjennes ikke som kostnader i omsøkt prosjekt.

Landbruksdirektoratet er ansvarlig for at midlene tildeles i samsvar med regelverket om offentlig støtte, som følger av EØS-avtalen art. 61 (1). Se mer informasjon om dette på nettsidene våre.

Tidligste oppstart for prosjekter er 1. januar 2023.

Særskilte prioriteringer for 2023

Gjennom årets jordbruksforhandlinger ble det også konkretisert noen særskilte tematiske prioriteringer for NT-midlene, jf. Prop. 120S Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022):

Oppfølging av grøntrapport

Prosjekt innen grøntsektorens verdikjede som følger opp de anbefalte innsatsområdene i rapporten «Grøntsektoren mot 2035». Frukt- og grøntsektoren er i vekst og hadde i 2021 en produksjonsverdi på 5,6 mrd. kroner. Sektoren har et stort innovasjonsbehov og forbrukertrender tyder på et økt markedspotensial. 

Økologisk landbruk

Prosjekter på områdene næringsutvikling, rekrutterings- og mobiliseringstiltak innen økologisk landbruk.

Iht. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk, skal økologisk matproduksjon først og fremst bidra til at etterspørselen etter økologisk mat kan dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. Dette vil bidra til økt matmangfold samt mulighet for næringsutvikling og verdiskaping tilknyttet de gårdene som driver økologisk produksjon. Tiltak som øker interessen for å starte økologisk produksjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom økobønder, er eksempler på tiltak som kan støttes.

Kunnskapsoverføring knyttet til  investeringer i løsdriftsfjøs

Det har de siste årene blitt etablert flere prosjekter i ulike deler av landet som har hatt til hensikt å utvikle økonomisk bærekraftige løsninger for små og mellomstore bruk i forbindelse med investeringer i løsdriftsfjøs. Prosjekt Innlandsfjøset er et eksempel blant flere. Det er ønskelig å innvilge midler til et prosjekt som sammenstiller og vurderer erfaringene fra disse prosjektene og hvordan disse erfaringene kan brukes i rådgivingsapparatet og i forvaltningen for bidra til mer økonomisk bærekraftige investeringer i løsdriftsfjøs. Prosjektet ønskes ferdigstilt innen 1. januar 2024.

I årets jordbruksoppgjør ble det også satt av midler på NT-ordningen til to utredninger knyttet til utfordringer ved omlegging til løsdrift og investering i driftsbygninger. Disse utredningene vil det bli egne anbudsprosesser for og er ikke del av denne utlysningen.

Prioritering av søknader

Landbruksdirektoratet prioriterer søknader i tråd med vurderingskriteriene som du finner på nettsidene våre.

I tillegg er vi opptatt av at det skal være bredde i prosjektporteføljen når det gjelder tematikk, fagområder og nytteverdi for ulike næringer innenfor landbruket. Dette også med hensyn til tidligere innvilgede prosjekter.

Se også Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket og eksempel på prosjekter som har fått innvilget midler tidligere.

Søknad

Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg innen søknadsfristen, i tråd med utlysningen og fremgangsmåte som beskrevet på direktoratets nettsider. Husk å legge ved egenerklæringsskjema om bagatellmessig støtte.

Se informasjon om hvordan du går fram for å søke, samt informasjon om behandling og svar på søknad.

Ønsker du å søke - delta på webinar 19. september

Vi arrangerer et webinar for søkere mandag 19. september kl. 13-14. Webinaret vil foregå på Teams, der vi vil gå gjennom utlysningen og utfylling av søknadsskjema. Det blir anledning til å stille spørsmål. Webinaret vil også bli tatt opp og lagt ut på nettsidene våre.

Program

Kl. 13:00 Introduksjon
Kl. 13:05 Om ordningen nasjonale tilretteleggingsmidler og årets utlysning
Kl. 13:15 Gjennomgang av søknadsskjema
Kl. 13:40 Spørsmålsrunde. Vi samler opp spørsmål fra chatten og besvarer disse til slutt
Kl. 14:00   Slutt

Påmelding

Frist for å melde seg på webinaret er fredag 16. september. Meld deg på ved å fylle ut nettskjema.

 

Kontakt

Eline Kvamme Hagen

Tobias Høyvik