Til hovedinnhold

Utlysning av Nasjonale tilretteleggingsmidler 2024

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut nasjonale tilretteleggingsmidler med søknadsfrist 20. november 2023.

Ramme for utlysningen er 16 mill. kroner og gjelder prosjekter med oppstart i 2024. Søkere kan forvente svar på søknader innen medio desember 2023.

I denne utlysningen kan du søke tilskudd til tilretteleggingstiltak innen landbruksbasert næringsutvikling, og til utvikling og videreutvikling av etter- og videreutdanningstilbud innenfor landbruksnæringen. 

Tiltakene skal bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket og bidra til fellesskapsløsninger innen næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi. 
Prosjekter som kan vise god forankring i næringen og blant yrkesutøverne blir prioritert.

Les mer på ordningens nettsider om hva som kan støttes av tiltak

Inntil 75 prosent av prosjektets kostnader kan dekkes av offentlige midler, der NT-midlene utgjør hele eller deler av denne støtten. Allerede påløpte kostnader godkjennes ikke som kostnader i omsøkt prosjekt. 

Landbruksdirektoratet er ansvarlig for at midlene tildeles i samsvar med regelverket om offentlig støtte, som følger av EØS-avtalen art. 61 (1). Se mer informasjon om dette på nettsidene våre.

Tidligste oppstart for prosjekter er 1. januar 2024. 

Særskilte prioriteringer for 2024

Gjennom årets jordbruksforhandlinger ble det også konkretisert noen særskilte tematiske prioriteringer for NT-midlene, jf.Prop. 121 S Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023)

Oppfølging av grøntrapport

Prosjekter innen grøntsektorens verdikjede som følger opp de anbefalte innsatsområdene i rapporten «Grøntsektoren mot 2035». Frukt- og grøntsektoren er i vekst og hadde i 2022 en produksjonsverdi på nærmere 7,5 mrd. Kroner. Sektoren har et stort innovasjonsbehov og forbrukertrender tyder på et økt markedspotensial.  

Økologisk landbruk

Prosjekter på områdene næringsutvikling, rekrutterings- og mobiliseringstiltak innen økologisk landbruk.

Iht. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk, skal økologisk matproduksjon først og fremst bidra til at etterspørselen etter økologisk mat kan dekkes av norsk produksjon så langt det er mulig. Dette vil bidra til økt matmangfold samt mulighet for næringsutvikling og verdiskaping tilknyttet de gårdene som driver økologisk produksjon. Tiltak som øker interessen for å starte økologisk produksjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom økobønder, er eksempler på tiltak som kan støttes.

HMS-arbeid i landbruket

Prosjekter som styrker HMS-arbeidet, kan redusere antall alvorlige arbeidsulykker og støtter opp om nullvisjonen for dødsulykker i landbruket. Prosjekter som kan støttes kan eksempelvis ta for seg å:

  • Identifisere og redusere risikofaktorer som kan gi alvorlige ulykker.
  • Styrke/etablere nettverk og tiltak lokalt som kan medvirke til å redusere arbeidsulykker. 
  • Fokusere på å forebygge, gi råd om og øke motivasjonen for å gjennomføre HMS-tiltak på gårdsbrukene. 
  • Styrke samspillet mellom lokalt, frivillig engasjement og det etablerte hjelpeapparatet. 

Prioritering av søknader

Landbruksdirektoratet prioriterer søknader i tråd med vurderingskriteriene som du finner på nettsidene våre

I tillegg er vi opptatt av at det skal være bredde i prosjektporteføljen når det gjelder tematikk, fagområder og nytteverdi for ulike næringer innenfor landbruket. Dette også med hensyn til tidligere innvilgede prosjekter.

Se ogsåForskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket og eksempel på prosjekter som har fått innvilget midler tidligere.

Søknad

Søker er ansvarlig for å sende inn fullstendig søknad med relevante vedlegg innen søknadsfristen, i tråd med utlysningen og fremgangsmåte som beskrevet på direktoratets nettsider. Husk å legge ved egenerklæringsskjema om bagatellmessig støtte.

Se informasjon om hvordan du går fram for å søke, samt informasjon om behandling og svar på søknad her