Til hovedinnhold

Utlysning av midler til utredning om avrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden

Med bakgrunn i jordbruksoppgjøret 2023 lyser styret for FoU-midler over jordbruksavtalen ut midler til en utredning om avrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden.

Som en oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden er det behov for et styrket kunnskapsgrunnlag om avrenning fra skogarealer og identifisering av eventuelle effekter av skogsdrift. NIVA og NIBIO fikk høsten 2021 i oppdrag av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet å sammenstille ny kunnskap om nitrogenpåvirkning innenfor hensynssonen til Oslofjorden og Skagerak og om mulige effekter på vannmiljø av nitrogengjødsling av skog. I NIVA/NIBIO-rapporten (Kaste m.fl. 2021) estimeres det at av dagens nitrogentilførseler til Ytre Oslofjord utgjør bakgrunnsavrenning fra skog og utmarksarealer 39 prosent. Rapporten anslår videre at økt utlekking etter gjødsling av skog i de fleste tilfeller er lav, vurdert til ca. 5 prosent av den tilførte gjødselmengden. Estimatene er gjort på bakgrunn av norske og utenlandske studier. Samtidig beskrives det i denne rapporten og i andre studier (de Wit m.fl. 2020; Finer m.fl. 2021; Lepisto m.fl. 2021; Rajakallio m.fl. 2020; Tolkkinen m.fl. 2021) betydelige kunnskapshull om virkninger av skogarealer, skogsdrift og eventuelle vannmiljøtiltak på vannforekomster i Norge og Norden.

Styret for FoU-midler over jordbruksavtalen lyser ut midler til en utredning som skal omfatte:

  1. En sammenfatning av gjeldende kunnskap om avrenning fra skogarealer generelt og skogsdrifter spesielt og hvilke effekter slik avrenning har på vannmiljøet i Oslofjorden 
  2. En identifisering av skogarealer og skogsdrift som i særlig grad  påvirker vannmiljøet i Oslofjorden
  3. En beskrivelse av hvordan tilstrekkelig kunnskap kan framskaffes for å kunne gi grunnlag for kunnskapsbaserte vurderinger av eventuelle avbøtende tiltak for å redusere avrenning til Oslofjorden fra skogarealer og skogsdrift, i balanse med fortsatt bærekraftig aktivt skogbruk.

Det presiseres at kunnskap som legges til grunn for utredningen skal være relevant for norske forhold og primært være relevant for nedslagsfeltet til Oslofjorden. Dette inkluderer norske driftsmetoder og klimatiske forhold. Kunnskapen som kommer frem i utredningen skal styrke grunnlaget for bedre vannmiljøforvaltning innen landbruket og målretting av tiltak og virkemidler i Oslofjordområdet, men også generelt for å nå målene i vannforskriften. 
 

Søknadsfrist

Mandag 21. august 2023 kl. 13.00

Leveringsfrist

Fredag 1. mars 2024

Prosjektstørrelse

Inntil 600 000 kroner

Målgruppe for utlysningen

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings- og forskningsinstitusjoner, fag- eller næringsorganisasjoner.

Krav til søknaden

Krav til går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Behandling av søknader

Søknader behandles i slutten av august av styret for FoU-midler over jordbruksavtalen og søkerne vil få svar umiddelbart etter dette. Det er ønskelig at arbeidet med utredningen starter opp raskt. Kvalitet på søknaden, hvordan den svarer på utlysningen og pris er viktige vurderingskriterier.
 

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

 

 

 

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.