Til hovedinnhold

Utlysning av midler til evaluering av voksenagronomordningen

Med bakgrunn i jordbruksoppgjøret 2023 lyser styret for FoU-midler over jordbruksavtalen ut midler til evaluering av voksenagronomen og vurdering av opplæringsstrukturen i videregående skole.

Det er viktig for unge og nye bønder å få mulighet til å skaffe seg relevant og oppdatert kompetanse, både gjennom voksenagronomen og gjennom ordinært skoleløp. Videre er det et stort behov for kompetente avløsere, både i forbindelse med svangerskap, svangerskapspermisjon, ferie og fritid. Voksenagronomen, som ble etablert i 2018, er et toårig samlingsbasert opplæringsløp for deltakere over 25 år som har brukt opp retten sin til videregående opplæring. 

Erfaringene med voksenagronomordningen ønskes evaluert med hensyn til målgruppe, faglig innhold, modell og formell vs. uformell sluttkompetanse. Evalueringen skal også omfatte en analyse av hvordan utdanningsbehov best kan løses for nye bønder og avløsere, og se dette i sammenheng med mulige endringer i agronomopplæringen i videregående skole. Våren 2024 uteksamineres det femte kullet med voksenagronomdeltakere. Det er ønskelig at det blir gjennomført en spørreundersøkelse med deltakerne i dette og tidligere kull.

Søknadsfrist

Fredag 11. august 2023 kl. 13.00

Leveringsfrist

Fredag 15. mars 2024

Prosjektstørrelse

Inntil 650 000 kroner

Målgruppe for utlysningen

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings- og forskningsinsstitusjoner, fortrinnsvis de som kjenner landbrukssektoren og utdanningssystemet.

Krav til søknaden

Krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Behandling av søknader

Søknader behandles i slutten av august av styret for FoU-midler over jordbruksavtalen og søkerne vil få svar umiddelbart etter dette. Det er ønskelig at evalueringen starter opp raskt. Kvalitet på søknaden, hvordan den svarer på utlysningen og pris er viktige vurderingskriterier.
 

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
 

 

 

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.