Utredninger skal belyse problemstillinger på et gitt område, skissere og vurdere mulige tiltak, samt peke på forutsetninger for og konsekvenser av utredningens anbefaling. Et forprosjekt skal ha som mål å føre til et forskningsprosjekt. Søker skal angi hvilket forskningsprosjekt forprosjektet er tenkt å lede til.

Søknadsfrist

Fredag 22. september 2023 kl.13.00.

Dette vil være den eneste fristen for å søke om ordinære midler til forprosjekter og utredninger med oppstart i 2024.

Prosjektstørrelse og omfang

  • Tilskudd inntil 750 000 kroner per prosjekt
  • Varighet: 1-2 år

Innvilgningsramme

Det er satt av inntil 14 mill. kroner til utredninger og forprosjekter i denne utlysningen. Utlyst beløp er kun et anslag over tilgjengelige midler.

Hvem kan søke?

Nærings- og FoU-miljøer som bidrar til å oppnå landbrukspolitikkens målsetninger for jordbruk og matindustri kan søke om midler:

  • utrednings- og forskningsvirksomheter
  • fag- eller næringsorganisasjoner
  • andre foretak

Ønsker du å søke - delta på søkerwebinar

Vi arrangerer webinar for søkere torsdag 24. august kl. 13-14. Webinaret vil foregå på Teams, der vi vil gå gjennom utlysningen og utfylling av søknadsskjema. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Program

Kl. 13:00Introduksjon
Kl. 13:05Om ordningene og årets utlysning av midler til utredninger og forprosjekter
Kl. 13:15Gjennomgang av søknadsskjema
Kl. 13:40Spørsmålsrunde
Kl. 14:00Slutt

Påmelding

Frist for å melde seg på webinaret er tirsdag 22. august. Meld deg på ved å fylle ut nettskjema.

Prioriterte områder for 2024

Vekst og innovasjon i grøntsektoren

Grøntsektoren er i vekst og har stort potensial for økt markedsandel og selvforsyning. Forprosjekter som kan bidra til økt innovasjon og vekst i grøntsektoren er et viktig satningsområde. Det er et krav at søknaden skal beskrive hvordan forprosjektet kan bidra til en søknad om et innovasjons- eller samarbeidsprosjekt etter endt prosjektperiode. 

Lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i landbruk og matindustri

Bærekraftig matproduksjon, i tråd med FNs bærekraftsmål, omfatter både økonomi, sosiale forhold og miljø- og klimahensyn. Det er ønskelig med prosjekter som tar for seg problemstillinger og løsninger som kan føre til økt bærekraft i norsk landbruk og matindustri, fra primærleddet til forbrukeren. Herunder også klimaløsninger og -tilpasninger i hele verdikjeden.

Økt konkurransekraft

Økt konkurransekraft i hele verdikjeden for norsk mat og drikke er et mål. Digitalisering, utvikling av nye produkter, teknologier og forretningsmodeller samt effektive distribusjons- og omsetningskanaler er faktorer som er med og sikrer dette. Markedsreguleringsordningen og importvernet er fortsatt viktige virkemidler for å sikre konkurransekraft og landbruk over hele landet.

Sunt kosthold

Matbransjen har i samarbeid med helsemyndighetene en intensjonsavtale (2022-2025) for et sunnere kosthold, der målet er å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Av målene som er relevante for denne utlysningen er redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, samt mål om et økt forbruk av grønnsaker, frukt, bær og grove kornprodukter. 

Vi ønsker også søknader som svarer til kunnskapsbehov i og støtter opp om følgende strategier: 

Regjeringens strategi for Matnasjonen Norge (2021)
Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (2021)
Nasjonal pollinatorstrategi «Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt» (2018)
Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2018-2030)  

Prioriteringer i årets jordbruksoppgjør

Matsikkerhet og beredskap

Norsk landbruk og matindustri skal sikre forbrukerne trygg mat og styrke matvareberedskapen. God dyre- og plantehelse og god dyrevelferd er viktige forutsetninger for å styrke matsikkerheten. Dette må ses i sammenheng med mål om høy kvalitet i videreforedlingen av mat og drikke.

Det er knyttet stor usikkerhet til den globale matforsyningssituasjonen. Det er spesielt ønskelig med prosjekter som vil bidra til å øke norsk selvforsyningsgrad og matvareberedskap, og som reduserer sårbarheten i verdikjedene for nasjonal matproduksjon.

Klima

Det er særskilt behov for tiltak som kan bidra til reduksjon av klimagassutslippene i jordbruket, herunder kunnskap som kan bidra til å redusere utslipp av lystgass og metan. Forskning på bærekraftig fôr basert på norske ressurser er et annet viktig område. 

Se nærmere omtale i Prop. 121 S (2022–2023) under kapittel 7.2.6.

Krav til søknaden

Alle prosjekter skal være tilpasset norske forhold.

For prosjekter hvor problemstillingene involverer aktører både fra havbrukssektoren og landbruket, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet. Prosjektmidlene kan ikke gå til å dekke utgifter i forbindelse med utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader. Det er ikke krav om brukerfinansiering eller annen tilleggsfinansiering, men det kan styrke søknaden. Andre krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist.

Behandling av søknader

Søknader styrebehandles 26. oktober 2023.