Til hovedinnhold

Utlysning av midler til kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer og hvordan den kan styrkes

Med bakgrunn i jordbruksoppgjøret 2023 lyser styret for FoU-midler over jordbruksavtalen ut midler til kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer og hvordan den kan styrkes.

Det er et politisk mål å styrke velferdsordningene i landbruket, herunder tilgangen til kompetent avløsning ved ferie/fritid og sykdom/krise. Både statsforvaltere og enkeltstående avløserlag har rapportert at stadig flere lag har problemer med å rekruttere og beholde kvalifiserte avløsere. Landbruksproduksjonene blir stadig mer kompetanseintensive og ulike produsenter har ulike tekniske løsninger. Dette stiller videre større krav til avløserens kompetanse enn tidligere.

Utredningen skal danne grunnlag for å vurdere tilgangen på kompetente avløsere og landbruksvikarer. Utredningen må belyse hvordan tilgangen på kompetent avløserbistand kan styrkes og hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette. Utredningen må også beskrive hvordan avløserlagene har tilpasset seg ut fra variasjon i bl.a. størrelsen på geografisk ansvarsområde, tetthet av jordbruksforetak og jordbruksproduksjoner. Det ønskes at utredningen omfatter:

  • Kartlegging av bøndenes tilgang til kvalifisert avløser i forbindelse med ferie/fritid og sykdom/krise
  • Forslag til tiltak ut fra kartleggingen og følgende andre momenter:
    • avløserlagenes tilgang på stabil arbeidskraft
    • avløserlagenes kostnader knyttet til de to avløserordningene og landbruksvikarordningen, sett opp mot nivået på tilskudd over jordbruksavtalen 
  • Vurdere forslag til tiltak som kan bedre tilgangen på kvalifiserte avløsere/landbruksvikarer

Kartleggingen og analysene fra utredningen skal inngå i grunnlaget for en partssammensatt arbeidsgruppe, som før jordbruksforhandlingene i 2024 skal gjennomgå ordningen tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til landbruksvikarordningen. I arbeidet med utredningen vil det bli anledning til dialog med representanter fra arbeidsgruppa. Mottakere av avløsertilskuddet er jordbruksforetakene, mens tilskuddet for drift av landbruksvikarordningen utbetales til avløserlagene som deltar i ordningen. 

Søknadsfrist

Fredag 11. august 2023 kl. 13.00

Leveringsfrist

Mandag 1. januar 2024

Prosjektstørrelse

Inntil 750 000 kroner

Målgruppe for utlysningen

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling kan søke, eksempelvis utrednings-, forsknings-, fag- eller næringsorganisasjoner.

Krav til søknaden

Krav til søknaden går fram av søknadsskjemaet og informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Behandling av søknader

Søknader behandles i slutten av august av styret for FoU-midler over jordbruksavtalen og søkerne vil få svar umiddelbart etter dette. Det er ønskelig at kartleggingen starter opp raskt. Kvalitet på søknaden, hvordan den svarer på utlysningen og pris er viktige vurderingskriterier.
 

 

Logo for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

 

Fakta om forskningsmidlene

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har to finansieringskilder med hvert sitt styre; Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter(FFL) og FoU-midler over jordbruksavtalen (JA). Forskningsmidlene forvaltes av styrene og finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd.