Hvor midlene kommer fra 

Den økonomiske rammen for Reindriftens utviklingsfond (RUF) avsettes over den årlige Reindriftsavtalen

I reindriftsavtalen mellom staten og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) kan avtalepartene legge føringer på innretningen av de økonomiske virkemidlene. RUF’s økonomiske virkemidler fastsettes gjennom Stortingets behandling av reindriftsavtaleproposisjonen.

Hva midlene skal brukes til 

I henhold til RUF’s formålsparagraf skal fondet bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med reindriftspolitiske mål. De senere års reindriftspolitiske mål har vært innrettet mot å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell og markedsorientert næring, som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Fondet skal støtte prosjekter som er relevant og til nytte for reindriftsnæringen i Norge.  

I tråd med målsettingen om at FoU-midlene skal bidra til å sikre reindriftens bærekraft, vil det være aktuelt for RUF å støtte reindriftsfaglige FoU-prosjekter som er innrettet mot å: 

  • etablere relevant og anvendbar kunnskap for reindriftsnæring, forvaltning og samfunnet for øvrig 
  • styrke koplingen mellom reindriftsnæring, forskning og forvaltning  
  • integrere reindriftens erfaringsbaserte kunnskap i reindriftsfaglig FoU-prosjekter  
  • formidle FoU-resultater til reindriftsnæringen, forvaltingen og samfunnet for øvrig  

Prosjekter FoU midler kan gi støtte til:  

  • Forskningsprosjekter. Prosjekter som er innrettet mot primært anvendt forskning. Virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap, innrettet mot praktiske mål. 
  • Utviklingsarbeid. Systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og/eller praktisk erfaring, og som er innrettet mot å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, prosesser, produkter og lignende. 
  •  Formidlingsprosjekter. Forskningsresultatene skal formidles til reindriftsnæringen, forvaltningen og samfunnet for øvrig. 

For mer informasjon, se Handlingsplan for FoU-midler fra Reindriftens utviklingsfond.