Til hovedinnhold

Regler for tilskudd til sikring av reindriftens arealer

1. Virkeområde 

Tilskudd etter RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav a innvilges til reinbeitedistrikter.  

Tilskuddet skal primært brukes til større tiltak i forbindelse med arealinngrep, slik som høringsuttalelser, utredninger mv. 

2. Hvilke tiltak omfattes 

Reinbeitedistrikter kan søke om tilskudd til blant annet følgende tiltak:

  1. utarbeidelse av høringsuttalelser i forbindelse med arealinngrep 
  2. tiltak som reindriften har behov for å få kartlagt og som faller utenfor konsekvensutredninger etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
  3. utarbeidelse av prioritetskart (verdiklassifisering av arealbrukskart). 

3. Utbetaling 

50 prosent av tilskuddet utbetales ved innvilgelsen. Resttilskudd utbetales etter at regnskap og dokumentasjon er oversendt til og godkjent av Landbruksdirektoratet. 

4. Tilbakebetaling 

Utbetalt og ubenyttet tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Utbetalt tilskudd kan dessuten kreves tilbakebetalt hvis vesentlige forutsetninger for tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt.