Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til tilrettelegging for at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften

1. Formål

Formålet med ordningen er å tilrettelegge for at reindriftsutøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriftsarbeid.

2. Definisjon

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller varig skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner, sånn som nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- og lungesykdommer.

3. Vilkår for tilskudd

Siidaandelsleder kan få tilskudd til tilrettelegging for reindriftsutøvere i egen siidaandel.

Distriktsstyret kan få tilskudd til felles tilrettelegging for eller endring av distriktets felles utstyr/anlegg.

Siidaandelen må oppfylle vilkår for tilskudd til siidaandeler og reinlag. Reinbeitedistrikter og reinlag må oppfylle vilkår for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

Tilskudd kan ytes når utøveren på grunn av en varig nedsatt funksjonsevne ikke kan utføre reindriftsarbeid på samme måte som reindriftsutøvere uten nedsatt funksjonsevne. Dette må være dokumentert enten med legeerklæring eller bekreftelse fra NAV.

4. Tilskuddsberettigede kostnader

Tilskuddet kan benyttes til dekning av utgifter til blant annet:

Innkjøp av utstyr eller andre hjelpemidler for å hjelpe utøvere med nedsatt funksjonsevne til å utføre bestemte oppgaver i reindriften

Utredning av tilretteleggingsbehov for deltakelse i reindriften

Andre tiltak som kan bidra til at utøvere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriften.

Det kan ikke innvilges tilskudd til innkjøp av utstyr eller hjelpemidler som siidaandelen/distriktet/(reinlaget) må forventes å ha fra før. Dette gjelder utstyr/hjelpemidler til både ordinær drift og spesialtilpasning som er gjort tidligere.

Vanlig vedlikehold av utstyr kan ikke dekkes etter denne ordningen. Tilskudd ytes heller ikke til kostnader som er dekket av andre ordninger.

Kostnader ved tilpasning og ombygging av reindriftsanlegg for utøvere med nedsatt funksjonsevne vurderes etter RUF-forskriftens kapittel 3.

5. Krav til søknad

Søknad sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet. Søker må legge ved dokumentasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

For tiltak med kostnad over 150 000 kroner skal søker sende skriftlig forespørsel til minst tre tilbydere. Dette kravet gjelder ikke tilfeller der det er mindre enn tre tilbydere i markedet.

6. Tilbakebetaling

Utbetalt tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får dekket sine kostnader av andre ordninger. Tilskuddet kan også kreves tilbakebetalt hvis søker ikke dokumenterer bruk av tilskuddet innen oppgitt frist.