Til hovedinnhold

Retningslinjer for stipend til studenter som skriver reindriftsrelatert masteroppgave

Etter Reindriftsavtalen 2023/2024 kan styret for Reindriftens Utviklingsfond (RUF) innvilge stipend til personer med rein i eget merke som skriver reindriftsrelatert masteroppgave. Stipendet er på 15 000 kroner, og ordningen er tatt inn i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond § 1-6 andre ledd bokstav l, gjeldende fra 1. juli 2023. 

1. Formål

Formålet med ordningen er å øke kompetansen til reindriftsutøvere med rein i eget merke som tar høyere utdanning. 

Ordningen skal bidra til å styrke reindriftsutøveres kunnskap om ulike områder ved reindriften. Stipendet skal stimulere til at det forskes på nye områder som vil utvikle næringen. 

2. Definisjon

Reindriftsrelatert masteroppgave: Oppgaven  må belyse et tema som berører reindriftsfaglige aspekter og tar sikte på å utvikle reindriftsnæringen. For eksempel økonomiske aspekter, arealbruk, ny teknologi, regelverk, selvstyre, dyrevelferd, tradisjonskunnskap, klima, rovvilt, reinfôr. Listen er ikke uttømmende.

3. Vilkår

Søker må ha rein i eget merke. 

Søker må være tatt opp som master-student ved en godkjent utdanningsinstitusjon. Det gis ikke tilskudd til bachelor-oppgaver.

Masteroppgaven må ha et reindriftsrelatert tema/innhold.

Oppgavens tema og problemstilling må være godkjent av veileder/utdanningsinstitusjon.

Det er et krav om at oppgaven skal kunne gjøres kjent for reindriftsnæringen, for eksempel ved publisering gjennom Landbruksdirektoratets kanaler. 

4. Søknadsbehandling

Søknad om stipend sendes på særskilt skjema til Landbruksdirektoratet. Søker må legge prosjektbeskrivelse som beskriver oppgavens innhold og problemstilling. Bekreftelse fra utdanningsinstitusjon på godkjent tema/problemstilling må legges ved søknaden.

Søker må opplyse om oppgavens leveringsfrist og sensurfrist.

Søknadsfrist: Søknad om stipend må leveres senest 3 måneder etter sensur for oppgaven foreligger.  

5. Utbetaling

Tilskuddsmottaker får utbetalt 50% av stipendet ved innvilgelse. Resterende 50% av stipendet utbetales når studenten har levert dokumentasjon på at oppgaven er levert og denne er bestått. Landbruksdirektoratet må få tilsendt kopi av bestått masteroppgaven.

Frist for dokumentasjon er 3 måneder etter oppgavens sensurfrist. Dersom sensuren påklages av studenten, må opplysninger om dette sendes Landbruksdirektoratet, og fristen for dokumentasjon settes til 3 måneder etter at klagen er avgjort. 

Ved sykdom eller andre forhold som fører til at studenten blir forsinket i sitt utdanningsforløp kan fristen utsettes i tråd med godkjent utsettelse fra utdanningsinstitusjonen. Søker må sende dokumentasjon på dette til Landbruksdirektoratet. 

6. Tilbakebetaling og avkorting

Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt dersom: 

Oppgaven ikke er bestått, eller dokumentasjon på at oppgaven er bestått ikke er sendt inn innen fristen. 

Studenten avbryter studiet, eller endrer oppgavens tema slik at den ikke lenger tilfredsstiller stipendets vilkår, vil utbetalt tilskudd kunne kreves tilbakebetalt. 

Dersom oppgavens innhold ikke står til beskrivelsen av problemstillingen oppgitt i søknaden i tilstrekkelig grad, selv om den er bestått, kan tilskuddet avkortes.