Det samiske reinbeiteområdet utgjør omtrent 40 prosent av Norges areal, men arealene der rein kan beite er langt mindre enn 40 prosent. Dette skyldes at beiterettighetene er i fjell og utmark. I tillegg reduseres disse beitene når utmarksarealer blir brukt til veier, vannkraft, vindkraft, gruvedrift og annen aktivitet.

Reindriften foregår i hovedsak i det samiske reindriftsområdet. Området strekker seg fra Finnmark i nord og til Engedal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen. 

Den samiske reindriftsnæringen er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det er en pastoral/nomadisk næring med sesongmessige forflytninger mellom ulike årstidbeiter. Næringen har stor betydning i samisk og lokal sammenheng for økonomi, sysselsetting og kultur. 

I tillegg til den samiske reindriften, foregår det reindrift i fjellområdene i Sør-Norge. Denne driften er organisert av tamreinlag. 

Regionale beiteområder 

Det samiske reindriftsområde er delt inn i 6 regionale beiteområder: 

  • Øst-Finnmark 
  • Vest-Finnmark 
  • Troms 
  • Nordland 
  • Nord-Trøndelag 
  • Sør-Trøndelag og Hedmark 

Den samiske befolkningen har eksklusiv rett til å utøve reindrift innenfor disse områdene. Reindrift utenfor det samiske reindriftsområde, krever særskilt tillatelse. 

Den regionale forvaltningen av reindriften er underlagt statsforvaltere i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. 

Reinbeitedistrikter 

Det samiske reindriftsområdet er delt inn i 82 reinbeitedistrikt, og det er Reindriftsstyret som fastsetter inndelingen. Et reinbeitedistrikt utgjør en administrativ enhet for en eller flere siidaer. Du finner oversikt over distriktene her og kontaktinformasjon til distriktene på Statsforvalteren sine hjemmesider. 

Hvert reinbeitedistrikt har et distriktsstyre som representerer reindriftsinteressene i distriktet. Distriktsstyrets oppgaver er å ivareta reinbeiteressursene i distriktet i samsvar med lover og bruksregler. 

Siida 

Reindriften er organisert i siidaer. Dette er familiegrupper eller arbeidsfellesskap som samarbeider om de ulike oppgavene som inngår i reindriften. Sidaens sammensetning kan variere avhengig av klimatiske forhold, beitesituasjon og årstid. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder. 

De seneste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer og 150 vintersidaer i det samiske reinbeiteområdet. En sommersiida utøver reindrift i fellesskap i hovedsak på sommer- og høstbeiteområdene. En vintersiida utøver reindrift i fellesskap i hovedsak på vinter- og vårbeiteområdene. 

Tamreinlag 

Reindriften i fjellområdene i Sør-Norge drives gjennom fire tamreinlag for Lom, Vågå, Fram og Filefjell reinlag. I tillegg utøver Rendal Renselskap en særegen reindrift, basert på slakt av privateide dyr i Rendalen, Engerdal og Trysil. 

Tamreinlag driver på bakgrunn av konsesjon som er gitt av Landbruks- og matdepartementet.