Til hovedinnhold

Barkbilleutbrudd på godt og vondt

De fleste forbinder barkbilleutbrudd med drepte trær og tapte tømmerverdier, men billene har også positive påvirkninger på skogøkosystemet. Her oppsummerer vi ulike effekter barkbilleutbrudd kan ha på skogen.

Av Paal Krokene, Jostein Gohli og Bjørn Økland

Skogen bidrar positivt for oss mennesker på flere måter – den produserer tømmer, regulerer klimaet gjennom karbonlagring, og er en arena for jakt, friluftsliv og annen rekreasjon. En samlebetegnelse for godene naturen gir oss er økosystem­tjenester. En oppsummering av mer enn 40 vitenskapelige artikler viser at barkbilleutbrudd påvirker skogens økosystemtjenester både positivt og negativt, men at nettoeffekten av utbrudd som regel er negativ (se figur).

På den positive siden fremmer barkbilleutbrudd biologisk mangfold ved å skape lysåpninger og bidra til nedbrytning av død ved. Når billene dreper friske trær, gjør de barken og veden tilgjengelig for en lang rekke nedbrytere. En norsk studie viste at bare blant billene nyttiggjorde 92 arter seg av barkbilleangrepne trær. Disse 92 artene, som koloniserte trærne de første tre månedene etter granbarkbillens angrep, starter prosessen med å bryte ned og resirkulere de døde trærne. Granbarkbillen bidrar dermed til at skogen får en mer variert alders- og treslagssammensetning og et større mangfold av arter enn en skog uten angrep og lysåpninger.

En opplagt negativ effekt av barkbilleutbrudd er at billene kan drepe friske trær i stort antall og dermed gi tap av nyttbart virke til skogindustrien. I 2019 alene drepte for eksempel granbarkbillen mer enn 100 millioner kubikkmeter gran i Sentral-Europa. Det tilsvarer 200-300 millioner grantrær. Selv om trærne ikke blir fullstendig ødelagt, reduserer billeangrep tømmerverdien drastisk. Det skyldes at veden blir misfarget, tørker ut og sprekker, og at prisene synker fordi markedet oversvømmes av tømmer.

Store barkbilleutbrudd gjør også at skogen binder mindre karbon enn den ellers ville gjort. Enorme barkbilleutbrudd i Canada i årene 2000 til 2011 drepte 650 millioner kubikkmeter furuskog – et skogareal større enn hele Norge gikk fra å være et netto karbonsluk til å bli en kolossal karbonkilde. Skogens karbonbalanse ble forrykket både fordi millioner av døde trær sluttet å ta opp CO2 og fordi CO2 frigjøres når de døde trærne brytes ned. Den årlige netto utslippsøkningen som følge av utbruddet tilsvarte omtrent Norges totale CO2-utslipp. 

Arter som har stor påvirkning på sitt økosystem kalles gjerne økologiske nøkkelarter. Stor granbarkbille er definitivt en slik nøkkelart i granskogen, både på godt og vondt.

Figur til artikkel 3_økosystemtjenester.png
økosystemtjenester (naturgoder)

Slik påvirker barkbilleutbrudd ulike økosystemtjenester (naturgoder) vi får fra skogen. Forsynende goder er konkrete ting, som mat, tømmer og drikkevann; regulerende goder inkluderer prosesser som forhindrer flom og klimaendringer eller som indirekte bidrar til forsynende goder (som pollinering, sykdomskontroll og biologisk mangfold); mens kulturelle og støttende goder innbefatter menneskers rekreasjon og prosesser som er grunnleggende for alt liv (slik som fotosyntese, nærings- og vannkretsløp).