Faglig beredskapsplan 

For å kunne håndtere et stort angrep av barkbiller i Norge har Landbruksdirektoratet, i samarbeid med NIBIO, utarbeidet en første versjon av faglig beredskapsplan for stor granbarkbille. Første versjon av planen er forankret hos statsforvaltere og skognæringa.

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille, versjon 1.0

Varsel om risiko for utbrudd 

NIBIO har utarbeidet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille i Skogportalen for tre geografiske soner i Norge. Dette varselet vil oppdateres etter hver felletømming gjennom barkbillesesongen. 

NIBIO gjør faglige vurderinger og anbefaler risikonivå til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet fastsetter risikonivå. 

Sonevise varsel tilgjengeliggjøres i eget kartlag under «Barkbilleovervåking» i Skogportalen.

Utdypende informasjon om risikovarselet finnes på NIBIO sine nettsider om barkbilleovervåking.

Hvor ofte varselet oppdateres 

Varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille oppdateres 

  •  
  • Fredag 24. mai
  • Fredag 14. juni
  • Fredag 12. juli
  • Fredag 16. august