Til hovedinnhold

Hva bestemmer mengden granbarkbiller i skogen?

Av Jostein Gohli, Paal Krokene og Bjørn Økland, NIBIO

Når barkbillene blir veldig mange kan de angripe og formere seg i friske trær. Men hvilke faktorer gjør at billene blir tallrike i utgangspunktet?

Dersom den blir tilstrekkelig tallrik, kan granbarkbillen drepe friske trær i koordinerte masseangrep. Resultatet kan være utbrudd som varer i flere år og dreper tusenvis av trær. Målet for skogbruket er å holde billeantallet under nivået som gir utbrudd. For å klare det trengs kunnskap om hva som får billene til å øke i antall. Vi kan grovt dele faktorer som styrer mengden biller i skogen inn i klimatiske faktorer og landskapsfaktorer. Med unntak av én svært viktig og ganske åpenbar faktor – mengden gran i skogen – utgjør disse faktorene forstyrrelser som dreper eller svekker skog.

Omfattende stormfellinger kan øke billeantallet kraftig; hvis vindfelte grantrær ikke tas ut av skogen har billene et nesten ubegrenset matfat å oppformere seg i. Kraftige tørkeperioder gir også grobunn for barkbilleutbrudd; tørke svekker trærnes forsvar og gjør dem mer sårbare for billeangrep. Det er derfor lite overraskende at kombinasjonen av storm og tørke er ekstra problematisk – det var dette som startet det store barkbilleutbruddet i Norge på 1970-tallet.

Både stormfellinger og ordinær flatehogst skaper nye bestandskanter i overgangen mellom åpent lende og skog. I disse kantene blir trærne brått mer eksponert for sol og vind, og dette kan gjøre at de svekkes eller blåser over ende. Kant-trær er prima habitat for granbarkbillen, og analyser utført ved NIBIO tyder på at kanter etter flatehogst kan øke antallet barkbiller i skogen.

Det er viktig å merke seg at en økning i antall biller etter storm og tørke gjerne skjer med en forsinkelse på flere år. Hvis det i utgangspunktet er lite biller må billene oppformere seg i flere generasjoner før de blir mange nok til å utnytte et stort forråd av døde eller svekkede trær. Ved store stormfellinger vil mye av vindfallet gjerne tørke ut før billene rekker å utnytte det. Etter kraftig tørke kan det være en ekstra forsinkelse, da trærne ikke dør umiddelbart, eller i det hele tatt, men kan være svekket og sårbare for angrep i flere år etter tørken. Tørke kan dermed være mer problematisk enn stormfellinger, da tørkesvekkede trær kan hangle videre og angripes av barkbillene over en årrekke.

Hvis vi forstår hvordan klima- og landskapsfaktorer påvirker mengden barkbiller i skogen kan vi utvikle verktøy for å beregne billeantallet fremover i tid, og dermed varsle risikoen for utbrudd.

Stormfellinger forsyner granbarkbillen med mange vindfelte og svekkede trær den kan oppformere seg i.
Stormfellinger forsyner granbarkbillen med mange vindfelte og svekkede trær den kan oppformere seg i. Foto: Anders Bryn, NIBIO

Stormfellinger forsyner granbarkbillen med mange vindfelte og svekkede trær den kan oppformere seg i. I tillegg fylles landskapet med nye flatekanter hvor økt sol- og vindeksponering svekker trærne ytterligere og gjør dem mer utsatte for billeangrep.

Foto: Anders Bryn / © NIBIO