Til hovedinnhold

Hvordan oppstår barkbilleutbrudd?

Granbarkbillen utnytter som regel svekkete og døende trær og gjør liten økonomisk skade. Men noen ganger blir billene tallrike nok til å drepe friske grantrær i stort omfang. Da kan «nyttige renovasjonsarbeidere» bli til «aggressive tredrepere».

Av Bjørn Økland, Paal Krokene og Jostein Gohli

Granbarkbillen er et av få insekter i Norge som kan ta livet av friske grantrær. Arten er den eneste av våre 74 barkbillearter som kan ha store, selvforsterkende utbrudd. Granbarkbillen foretrekker eldre, hogstmodne trær, men kan også angripe yngre trær.

Faren for utbrudd bestemmes av to faktorer: mengden av biller i skogen og trærnes motstandskraft. Masseoppformering i vindfelte eller tørkesvekkete trær kan starte et utbrudd der billene overvinner forsvaret til friske trær. Trærne overmannes ved at hundrevis av biller angriper samtidig. Slike masseangrep er koordinert av billenes feromoner - deres kjemiske kommunikasjonssystem.

Når et utbrudd først har kommet i gang kan det bli selv­forsterkende: Når billene blir flere klarer de å overmanne enda mer motstandsdyktige trær, dette gir enda flere biller som så kan angripe enda friskere trær, og så videre.

Trærnes motstandskraft bestemmer altså hvor mange biller som må til for å drepe hvert tre. Siden det er lettere å overvinne forsvaret til trær som er svekket, skal det færre biller til for å drepe trær som er svekket av for eksempel tørke. Hvis treet er veldig motstandsdyktig, må det mye flere biller til for å drepe det. Sammenhengen mellom antall biller, trærnes motstandskraft og utbruddsstatus kan illustreres med en terskel-modell (se figur).

Figur til artikkel 4_terskelmodellen.jpg

Figurtekst: Risikoen for at et barkbilleutbrudd skal oppstå (oransje område) bestemmes av trærnes motstandskraft mot angrep og hvor mange biller det er i skogen. Hvis billene øker i antall (loddrette piler) eller trærnes motstandskraft svekkes (vannrette piler) kan systemet krysse den såkalte utbruddsterskelen. En skog med høy motstandskraft (punkt b i figuren) er mer robust mot utbrudd enn en skog med lavere motstandskraft (punkt a).

Varighet av et utbrudd kan beskrives med en «resource depletion modell» (*). I skogen er det et forråd av svakere trær som lettere lar seg kolonisere om antallet biller blir høyere enn «utbruddsterskelen». Forrådet kan få et ekstra påfyll av svekkete trær i tørkeperioder, slik som i 2018. Forrådet av trær som lar seg kolonisere blir etter hvert «brukt opp», og utbruddet vil stanse når nivået igjen kommer under «utbruddsterskelen». Jo flere biller, jo flere trær blir drept på kort tid, og jo raskere kan utbruddet opphøre fordi forrådet av trær som lar seg kolonisere «blir tømt».

* Økland, B. & Bjørnstad, O.N. 2006. A resource depletion model of forest insect outbreaks. Ecology 87(2): 283-290.